En temps de crisi, un imprevist al nostre edifici pot suposar una despesa important.

Rehabilitar la façana, instal·lar un ascensor, arreglar elements comuns… la convivència veïnal es pot veure interrompuda per qualsevol dels anteriors motius, tenint com desenllaç una derrama i la seva conseqüència: una despesa.

La morositat veïnal és un dels grans problemes de les comunitats de veïns. Haver de fer front a una derrama és una despesa que cap veí desitja però que quan es presenta no es pot eludir. Tant la comunitat com els veïns estan obligats a complir amb la Llei de Propietat Horitzontal, encarregada de regular aquest assumpte.

En primer lloc, caldrà considerar si el que motiva la derrama entra dins de la cobertura de l´assegurança que tota comunitat ha de tenir. A més, és recomanable que cada propietari disposi d’una assegurança de llar, en el qual s’inclogui tant el contingut com el continent.

Què derrames són les més comuns?

Seguint la Llei de Propietat Horitzontal, existeixen derrames que no són possibles evitar i el pagament de les quals ha d’assumir-se:

  • Obres per al manteniment de l’immoble. Tots els propietaris estan obligats al pagament de la derrama que serveixi per realitzar en l’immoble obres de manteniment que li afecti en termes de seguretat, habitabilitat, etc. Es tracta d’obres estrictament necessàries i que haurien de ser aprovades per la junta veïnal.
  • Obres per eliminar barreres arquitectòniques o per instal·lar ascensors. S’entén com a necessari l’eliminació de qualsevol element que impedeixi l’accés a l’immoble per a aquelles persones amb minusvalidesa física o majors de 70 anys. És comú aprovar derrames per instal·lar cadires elevadores, rampes o ascensors, encara que l’acord suposi la modificació del títol constitutiu i dels estatuts. Des de 2015, a Catalunya és suficient amb la majoria simple dels propietaris que participin en cada votació per instal·lar un ascensor en la finca.
  • Obres de millora de l’edifici. Aquesta derrama sol ser també freqüent, ja que el pas del temps deteriora determinats elements de l’immoble, pel que és necessari realitzar treballs de millora.

I si el que reformo és la meva casa?

Haurem de verificar que la nostra assegurança cobreix el desperfecte que s’ha produït en la llar. Si no és desperfecte sinó reforma, caldrà tenir en compte una sèrie de consideracions:

  1. Posar en coneixement de la comunitat la intenció de realitzar una reforma, en cas que aquesta sigui important, sense que la mateixa comporti reduir la seguretat de l’habitatge ni alterar la seva estructura.
  2. Respectar les hores de descans dels veïns i no perjudicar en cap cas els drets de la resta de propietaris de la comunitat.