Quin valor haig d’utilitzar a la meva propera declaració de l’Impost sobre el patrimoni en relació a les accions o participacions que posseeixo i no estan negociades en mercats organitzats?

Quan posseïm accions de societats cotitzades no solem tenir dubtes del valor a declarar a la nostra declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP). Doncs l´habitual és que aquesta participació estigui dipositada en una entitat bancària o agència de valors, el que suposa que aquests ens emetran el document acreditatiu d’aquest valor. El qual, per cert, és el valor de negociació mitjana del quart trimestre de cada any. I que, a aquests efectes, pel Ministeri d’Economia i Hisenda es publicarà anualment la relació de valors que es negociïn en Borsa, amb la seva cotització mitjana corresponent al quart trimestre de cada any.

No obstant això, en el cas de tractar-se d’accions i participacions no cotitzades, la normativa de l’IP ens diu que quan el balanç no hagi estat auditat o l’informe d’auditoria no resultés favorable, la valoració es realitzarà pel major valor dels tres següents:

  • el valor nominal,
  • el valor teòric resultant de l’últim balanç aprovat o
  • el que resulti de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l’Impost.

Ara bé, en el cas que el balanç hagi estat auditat, la valoració de les mateixes es realitzarà pel valor teòric resultant de l’últim balanç aprovat, sempre que aquest, bé de manera obligatòria o voluntària, hagi estat sotmès a revisió i verificació i l’informe d’auditoria resultés favorable.

En aquest punt, la qual cosa ha generat més “polèmica” ha estat la interpretació del que s’ha d’entendre per “últim balanç aprovat”. Així, la Direcció General de Tributs, recentment en la seva consulta vinculant V5434-16 ha vingut a aclarir aquesta interpretació en base al criteri de les últimes sentències del Tribunal Suprem. És a dir, que ha de prendre’s com a punt de referència a l’aprovat dins del termini legal per a la presentació de l’autoliquidació per l’impost, de manera que si en aquesta data està aprovat l’exercici que es liquida, tot i que això hagi esdevingut amb posterioritat a la data de la meritació, haurà de ser, però, tingut en compte.

Encara que com sempre, si té dubtes de com confeccionar la seva pròxima declaració de l’IP el millor és que es posi en mans de professionals.