Les compres i vendes a altres països comunitaris, requisits, característiques i models per declarar aquestes operacions.

Operacions Intracomunitàries

S’entén per Operacions Intracomunitàries els lliuraments o adquisicions de béns i serveis a altres estats membres, és a dir, altres països de la Unió Europea.

Per poder emetre i rebre factures intracomunitàries s’ha de sol·licitar l’alta en el Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI), mitjançant el model censal 036. L’Agència Tributària assignarà un nombre d’operador intracomunitari la composició del qual a Espanya és: ES + NIF.

És important recordar, que tots dos subjectes de l’operació (emissor i receptor de la factura) han d’estar donats d’alta com a operadors intracomunitaris per poder dur a terme aquest tipus d’operacions. Es pot comprovar aquest fet a través del VIES.

En cas que alguna de les parts no estigués donada d’alta com a operador intracomunitari, l’operació aniria subjecta a l’IVA (o impost anàleg) del país de l’emissor de la factura.

Si l’Agència Tributària aprecia la no existència d’operacions intracomunitàries durant un període perllongat de temps podrà donar d’ofici la baixa del contribuent en el ROI.

Model 349

És la declaració informativa en la qual caldrà declarar totes les operacions intracomunitàries realitzades, tant de lliuraments com a percepcions, és el Model 349.

Només caldrà presentar aquest model quan existeixin operacions a declarar, i la xifra de les mateixes ha de coincidir amb les operacions declarades pel mateix concepte en el model 303.

El termini de presentació del model serà el següent:

  • Mensual: Amb Caràcter general la presentació del model 349 es realitzarà de manera mensual. Declarant, les operacions realitzades durant el mes natural, durant els vint primers dies del mes posterior, com a norma general.
  • Trimestral: Quan ni durant el trimestre de referència ni en cadascun dels quatre trimestres naturals anteriors l’import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que hagin de consignar-se a la declaració sigui superior a 50.000 euros. La declaració es presentarà, com a norma general, els 20 primers dies del mes posterior al trimestre a declarar.
  • Anual: La declaració es referirà a l’any natural i es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener següents a aquest any, quan concorrin les dues circumstàncies següents:

a)  Que l’import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades durant l’any natural anterior no sigui superior a 35.000 euros.

b)  Que l’import total dels lliuraments de béns no sigui superior a 15.000 euros.

 INTRASTAT

La declaració estadística del comerç intracomunitari (INTRASTAT) és aquella en la que han de declarar-se les expedicions i introduccions de mercaderies comunitàries, que surtin o entrin del territori espanyol, amb destinació o procedents d’un altre Estat membre. El subministrament de serveis està exclòs del sistema INTRASTAT.

D’aquesta manera estaran obligats a presentar mensualment INTRASTAT els qui superin algun dels següents llindars:

  1. Introduccions de mercaderies procedents d’altres Estats membres de la Unió Europea: 400.000 € d’import facturat acumulat en l’exercici precedent o en el corrent.
  2. Expedicions de mercaderies amb destinació a altres Estats membres de la Unió Europea: 400.000 € d’import facturat acumulat en l’exercici precedent o en el corrent.

Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries realitzades durant un mes natural han de declarar-se en els primers 12 dies naturals del mes següent.