El temps de prestació del servei social obligatori de les dones sí computa per al període de cotització exigit per accedir a la Pensió de Jubilació anticipada, a partir dels 61 anys.El Tribunal Superior de Justícia del País Basc així ho ha establert en la seva Sentència núm. 1950/2016, d’11 d’octubre, en la qual reconeix que el servei social femení ha de computar per a l’accés a la Jubilació anticipada.En el supòsit que ha estat motiu de Recurs per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), una dona va impugnar la Resolució de l´INSS per al qual se li denegava la Pensió de Jubilació anticipada, al no tenir en compte els dies corresponents al Servei Social que, al moment de prestació per part de l´actora, era obligatori, fins a la seva supressió el 1 de setembre de 1978, en aplicació de l’establert en el RD 1914/78.En Primera Instància, el Jutge a qui va donar la raó a l´actora, ja que entenia que el Servei Social havia d’equiparar-se a la prestació social substitutòria del servei militar, que es recull en l’Art. 161 bis.2.c) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, modificat per l’Art. 3 de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, ja que de contrari podria resultar discriminatòria per raó de sexe, infringint així l’establert en l’Art. 14 de la Constitució Espanyola.Aquesta fallada pren com a referència la Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura núm. 438/2014 de data 9 de setembre de 2014, la qual ja equiparava el Servei Social a la Prestació Social Substitutòria o el Servei Militar.Contra la citada Sentència, l´INSS va interposar el Recurs de Suplicació desestimat per la Sentència de la Sala objecte del present article, a l´entendre aquesta que la Prestació Social Substitutòria referida en l’article 161.bis.2.c) de la Llei General de la Seguretat Social també engloba el Servei Social de les dones, substitutiu del servei militar dels homes durant la dictadura, pels motius que a continuació es detallen:

  1. La norma no limita a la Prestació Social Substitutòria regulada en desenvolupament de l’article 30.2 de la Constitució de 1978.
  2. El Servei Social era, per a les dones, substitutiva del servei militar dels homes sent que, en tots dos casos, un treball obligatori prestat a l’Estat i exclòs de tota cotització a la Seguretat Social.
  3. La tramitació parlamentària de la Prestació Social Substitutòria no revela que la mateixa tingués l’abast limitador que l’Administració al·lega en el seu Recurs.
  4. Aquesta interpretació evita que es produeixi una discriminació per raó de sexe, entre homes i dones, pel que fa al seu dret a l’accés a la pensió de Jubilació de forma anticipada.

Així les coses, la Sala confirma la Sentència d’Instància, i reconeix a l´actora el seu dret a jubilar-se de forma anticipada, en computar per a aquest càlcul el temps en què aquesta va realitzar el Servei Social obligatori.