El Tribunal Suprem va resoldre el passat 12 de desembre que l’extinció d’un contracte no impedeix reclamar la nul·litat d’una clàusula abusiva.

La sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem obre la porta a moltes reclamacions que havien estat frenades, tant en els casos en què la hipoteca es va extingir per la venda del bé com en els casos de desnonament on l’impagament es va produir per una clàusula abusiva.

EL CAS: 

  • Els demandants van signar la seva hipoteca en 2007 amb la Caixa Rural d’Extremadura amb una mena de l’Euribor +0,5% i sòl del 4,564%, i van aconseguir rebaixar-ho en 2009 fins al 3,75%.
  • Al juny de 2014 van sol·licitar al banc l’eliminació de la clàusula sol seguint la doctrina del Suprem en la seva sentència de 9 de maig de 2013. Mai van obtenir resposta i el 4/12/2015 van vendre el pis i van cancel·lar la hipoteca.
  • El 31/12/2015 el banc els comunica l’arxiu de la seva reclamació a conseqüència de la seva venda.
  • Tant el Jutjat de Primera Instància com l’Audiència Provincial de Badajoz van desestimar la demanda de nul·litat per tractar-se de “un contracte hipotecari inexistent al temps de presentar la demanda”.

LA SENTÈNCIA:

  • Es basa en la jurisprudència de Luxemburg sobre clàusules abusives a la llum de la directiva dels drets del consumidor.
  • Estableix que l’extinció d’un contracte no implica un obstacle per a exercir l’acció de nul·litat i sol·licitar la devolució de les quantitats indegudament cobrades.
  • Admet el recurs de cassació perquè el contrari privaria injustificadament de l’acció de nul·litat de pactes o contractes amb vicis que els fan nuls de ple dret.
  • La seguretat jurídica i l’ordre públic no es poden basar en la abusivitat, que sempre ha de ser sancionada per la justícia.

Amb aquesta sentència, podran reclamar tots aquells que tinguin un interès legítim en la devolució dels seus diners i es posa límit a les clàusules abusives i als burladors jurídics en què els bancs pretenien refugiar-se.