Dissabte passat 14 de març del present, es va publicar el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Donada la situació d’incertesa que s’ha generat a nivell general i, en particular, en les empreses que no saben com afrontar aquesta situació, a continuació, passem a donar algunes respostes a les preguntes que ens estan plantejant la majoria dels nostres clients:

Quines empreses poden iniciar un procediment de suspensió temporal dels contractes de treball?

 • NO s’ha paralitzat l’activitat laboral, per tant, NOMÉS tenen causa de força major, aquelles empreses que es veuen obligades a paralitzar la seva activitat.
 • Dins de la força major, s’inclouen aquelles empreses que, amb la publicació del Reial decret, es veuen obligades a paralitzar la seva activitat tret que, els clients estiguin obligats a tancar, per dependre de les administracions públiques, o els obliguin a paralitzar l’activitat.

Quines opcions tenen les empreses si no es troben en causa de força major?

 • Estan previstes moratòries en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i ajornaments en el pagament d’impostos sense recàrrecs ni interessos.
 • Empreses i sindicats estan sol·licitant al Govern que adopti mesures excepcionals que facilitin al màxim i redueixin els terminis i la documentació per a la tramitació i aprovació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE). A través d’un ERE es pot optar per:
  • Reduir la jornada de treball.
  • Suspendre el contracte de treball.
  • Extingir el contracte de treball.

Però, si no hi ha causa de força major, hem de recordar que aquest procés té una durada prevista d’entre 30-35 dies, si no s’arriba a un acord amb la representació dels treballadors que, si no tenen, hauran de sol·licitar que es constitueixi una comissió negociadora, d’aquí la sol·licitud dels sindicats d’escurçar els terminis del procediment.

 • En cas de persones treballadores que no puguin treballar a distància i no vulguin acudir al centre de treball per risc a contagi, pot optar-se, bé per l’absentisme justificat, per utilitzar part de les vacances anuals retribuïdes, o bé optar per una suspensió del contracte de treball (amb exoneració de treballar i remunerar el treball) per mutu acord entre les parts sense necessitat d’extingir el contracte de treball.
 • En cas d’empreses que no puguin donar ocupació efectiva a les persones treballadores pot optar-se, bé per crear una “borsa d’hores” o atorgar un permís retribuït a curt termini, en règim de disponibilitat de prestació de serveis.

Per a aquelles empreses que tenen causa de força major:

Si l’empresa s’enquadra dins del sector hostaleria – turisme, o venda que ha estat obligada al tancament d’establiments, tenen possibilitat de presentar un ERTE de suspensió temporal, per causes de força major, tenint en compte que, d’una banda, són un dels sectors, si no el més, afectats per aquesta situació i, en segon lloc, perquè l’ordre de confinament/tancament no els permet realitzar el seu servei.

Els ERTE mai tenen efecte retroactiu, excepte en el cas de la força major, per al qual, la data d’efectes és la del fet causant, però normalment aquest cas s’utilitzava per a incendis, desastres naturals, etc. És possible que, en aquest supòsit, es tingui com a data d’efectes la de l’ordre de tancament però, si no és així, donat el nombre de sol·licituds que es presentaran, és possible que la data d’efectes sigui de la resolució administrativa, que ha d’emetre una resolució, favorable o desfavorable, en un termini, suposadament, de 5 dies, però això serà inviable en aquests moments, en tant que les sol·licituds que es presentaran en la setmana vinent serà nombrosíssimes.

És possible que la TGSS autoritzi una exoneració del pagament de quotes de fins al 100%:

Les empreses que, prèvia resolució de l’autoritat laboral, acordin la suspensió de contractes de treball o la reducció de jornada per causa de força major podran sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, una exoneració de fins al 100 per cent del pagament de l’aportació empresarial durant la situació de desocupació, sempre que concorrin les circumstàncies determinades en la Disposició Addicional Quarta, del Reial Decret Llei 16/2014, de 19 de desembre (B.O.E. 20-12-2014), pel qual es regula el Programa d’Activació per a l’Ocupació. La resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, indicarà el percentatge d’exoneració que es reconegui i tindrà una durada màxima de 12 mesos, que al seu torn podrà prorrogar per altres 12 mesos sempre que resulti acreditat tant que l’empresa continua complint els requisits que van determinar el reconeixement inicial de l’exoneració, com que ha posat en marxa els compromisos adquirits quant a la necessària reinversió en l’empresa i el manteniment en l’ocupació dels treballadors afectats per la suspensió o reducció. En cap cas es reconeixerà l’exoneració quan hagi transcorregut més de 3 mesos entre la data en què hagi tingut lloc l’esdeveniment extraordinari de força major i la sol·licitud. Però tinguem en compte que aquest ERTE està pensat per a casos com a incendi de la fàbrica, destrucció de les instal·lacions, desastres naturals, etc. i aquest cas és nou.

En tot cas, i atès que la sol·licitud serà generalitzada, hi ha la possibilitat que es mantingui l’obligació de les empreses de cotitzar pels seus treballadors i treballadores, en tant que és del tot inviable que s’exoneri de cotització a totes les empreses:

Art. 273.2 LGSS

En els supòsits de reducció de jornada o suspensió del contracte, l’empresa ingressarà l’aportació que li correspongui, devent l’entitat gestora ingressar únicament l’aportació del treballador -una vegada efectuats els descomptes per cotitzacions a la Seguretat Social.

Des del divendres, estem esperant, ja que és probable que s’acabi decretant la possibilitat de suspendre els contractes per la via derivada de força major amb caràcter urgent, o s’estableixin mesures de caràcter extraordinàries, com la bonificació del 100% de quotes de seguretat social, o fins i tot subvenció dels salaris, si bé caldrà estar atents sobre aquest tema, ja que en aquests moments no s’ha publicat res sobre aquest tema.

D’altra banda, hem d’informar-los que des de la Generalitat de Catalunya se’ns ha confirmat de la possibilitat de comunicar de manera telemàtica els ERE de Força major, però, ens sol·liciten esperar un termini de 24 – 48 hores per a iniciar la presentació d’aquestes sol·licituds, així com ens comuniquen que, en les pròximes hores ens donaran noves instruccions sobre aquest tema.

Esperem que aquesta informació els sigui d’utilitat. Igualment, estem a la vostra disposició a fi de concretar les mesures a adoptar per a cada cas concret.