Avui s’han ha publicat les mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

A continuació, resumim aquelles mesures més importants del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març.

S’acorda un crèdit supletori de 300.000.000 milions d’euros per a “Protecció de la família i atenció a la pobresa infantil”, la distribució del mateix entre les comunitats autònomes, en funció de població, dispersió territorial, edat de la població, etc., també inclou a les ciutats autònomes. A més, es permet a les entitats locals aplicar el superàvit de 2019 a serveis socials.

Es garanteix el subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables.

Es dona caràcter preferent al treball a distància, amb prioritat al cessament temporal o reducció d’activitat. Aquesta mesura, ha d’adoptar-se en la mesura que sigui possible i de manera proporcional a costos, etc. Quant a la prevenció de riscos laborals, es valida l’autoavaluació voluntària realitzada pel propi treballador.

S’estableix el dret dels treballadors, per a la cura de cònjuges, parelles de fet, fills i familiars per consanguinitat fins a segon grau, sempre que ho acreditin i concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb actuacions necessàries per a evitar la transmissió del COVID-19, a adaptar i/o reduir la seva jornada de treball, prèvia comunicació a l’empresa amb 24 hores d’antelació. El tancament dels centres educatius és suficient justificació.

Es regula la moratòria en el pagament d’hipoteques per a persones afectades amb extraordinàries dificultats per a fer front al pagament a conseqüència del COVID-19 i afecta per igual a fiadors i avalistes. Entre altres es troben afectats:

 • Persones que passin a ser desocupats.
 • Empresari persona física o professionals que sofreixin una pèrdua substancial d’ingressos o vendes.
 • Que els ingressos de la unitat familiar no superin en el mes anterior a la moratòria:
  • El límit de tres vegades el IPREM.
  • El límit s’incrementi en 0,1 vegades el IPREM per fill i el 1,5 vegades en famílies monoparentals.
  • El límit s’incrementa en 0,1 vegades per majors de 65 anys.
  • El límit s’incrementa en 4 vegades el IPREM, en cas de membres amb discapacitat superior al 33%, situacions de dependència, etc., sense perjudici dels increments per fills a càrrec.
  • El límit serà de cinc vegades el IPREM per a deutors hipotecaris amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat superior al 33%, discapacitat físic o sensorial, etc.

La quota hipotecària, més despeses i subministrament bàsics, ha de ser superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Que, a conseqüència de la situació d’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració substancial de la seva situació econòmica:

 • L’esforç de la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat almenys 1,3.
 • La caiguda de vendes sigui almenys d’un 40%.
 • La unitat familiar ha d’estar composta per deutor, cònjuge no separat legalment, parella de fet inscrita i fills.

La sol·licitud davant el creditor es podrà realitzar fins a 15 dies després de la fi de vigència del Reial Decret Llei.

Durant la moratòria, l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de les quotes ni interessos. Tampoc es permet l’aplicació d’interessos moratoris durant la vigència.

Es regula la prestació extraordinària per a treballadors per compte propi o autònoms, des de l’entrada en vigor del Reial Decret 436/2020, de 14 de març, quan la seva facturació es vegi reduïda en un 75% de la mitjana de facturació del semestre anterior. Per a això, hauran d’estar afiliats al RETA o Règim Especial de Treballadors de la Mar i estar al corrent de quotes. Si no estiguessin al corrent de quotes, se’ls convidaré a posar-se al corrent en un termini de 30 dies, de manera que el pagament alliberarà la situació de morositat.

La quantia es calcularà sobre el 70% de la base reguladora i si no s’acredita el període mínim de cotització, el 70% s’aplicarà sobre la base mínima de cotització.

Es garanteix els serveis de comunicacions electròniques i telecomunicacions.

S’interrompen els terminis de devolució de productes adquirits, ja presencialment, i on-line.

Es recullen les mesures de flexibilització de mecanismes d’ajust temporal d’activitat per a evitar acomiadaments.

Essencialment, es preveu:

 • Totes les suspensions que proveeixin de decisions de les administracions a conseqüència del COVID-19, tancament de locals, contagi de la plantilla (no confinament per contacte amb persones alienes a la plantilla), etc., es considerarà força major d’acord amb l’article 47 de l’E.T.
 • El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud acompanyada, comunicant-lo als treballadors i en el seu cas als seus representants legals.
 • L’autoritat laboral constatarà l’existència de força major, és a dir, no s’aprovaran automàticament i requeriran l’existència real de la causa.
 • La resolució des dictarà en un termini de 5 dies, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que es limitarà a constatar l’existència de causa de força major i tindrà com a data d’efectes la data del fet causant de la força major.

Quant als procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècniques organitzatives i de producció, s’estableix:

 • En els supòsits en què no existeixi representació dels treballadors, la comissió negociadora estarà formada pels sindicats més representatius del sector. En cas que no es formi està comissió, la formessin els treballadors.
 • El període de negociacions no pot excedir de 7 dies.
 • L’informe d’Inspecció de Treball no pot excedir de 7 dies.

Quant a les cotitzacions a Seguretat Social:

 • En cas de força major, s’exonera a les empreses de les aportacions empresarials, les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o de reducció de jornada i les empreses a 29 de febrer tinguessin menys de 50 treballadors. En el cas de més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75%.
 • Quant a la desocupació, es reconeixerà a tots els treballadors, encara que manquin del període de cotització mínim. No computa quant als efectes de consumir períodes de desocupació.

A més, es recullen unes sèries de mesures econòmiques, que van des de l’ampliació d’endeutament de l’ICO a la concessió d’avals per un import màxim de 100.000 milions.

També s’adopten mesures dirigides a la recerca sobre el COVID-19.

En la resta d’articulat, es recullen una altra sèrie de mesures entre les quals destaquen la:

 • suspensió del termini de tres mesos per a formular la CCAA
 • de l’obligació de mantenir les reunions pertinents pels òrgans d’administració de les societats o
 • que les juntes generals puguin realitzar-se telemàticament
 • suspensió dels terminis de caducitat dels seients registrals o
 • la suspensió del termini per a sol·licitar el concurs de creditors fins que transcorrin dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma
 • Tampoc tindrà obligació de presentar-ho el deutor que hagués sol·licitat el preconcurs encara que hagués transcorregut el termini previst en l’article 5 bis