El Tribunal Suprem ha declarat inconstitucionals i nuls diversos imports de les taxes judicials, que havien de satisfer les empreses per pledejar.La llei 190/2012 de 20 de novembre va introduir l’obligatorietat del pagament de taxes a persones físiques i jurídiques en les jurisdiccions civil, social i contenciós-administrativa. Poc després i després de les nombroses crítiques rebudes des de tots els sectors de la societat, el Govern va suprimir les taxes per a les persones físiques mitjançant el Reial decret Llei 3/2013, però va mantenir les taxes per a les empreses.Doncs bé, la Sentència del Tribunal Constitucional de 21 de Julio de 2016 , publicada el 29 de Julio, declara nul·les les quotes fixes de les taxes :a.  En l’ordre jurisdiccional civil:

 • Per interposar recurs d’apel·lació (800 euros)
 • Per interposar recurs de cassació i extraordinari per infracció processal (1.200 euros)

b.  En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu:

 • Per interposar el recurs contenciós-administratiu abreujat (200 euros)
 • Per interposar el recurs contenciós-administratiu ordinari (350 euros)
 • Per interposar el recurs d’apel·lació (800 euros)
 • Per interposar el recurs de cassació (1.200 euros)

c.  En l’ordre jurisdiccional social:

 • Per interposar el recurs de suplicació (500 euros)
 • Per interposar el recurs de cassació (750 euros)

A més, la Sentència declara nul·la la quota variable de la taxa.Per tant, a efectes pràctics, només quedaran vigents les següents quotes fixes de les taxes:

 • Monitori : 100 euros
 • Verbal i canviari : 150 euros
 • Ordinari : 300 euros
 • Execució títols extrajudicials : 200 euros
 • Oposició a execució títol judicial : 200 euros
 • Concurso necessari : 200 euros

El nostre Alt Tribunal deixa clar que l’establiment de taxes per a l’exercici d’accions judicials, vulnera el dret a la tutela judicial efectiva i incompleix el principi de gratuïtat de la justícia, consagrat en la nostra Constitució.Així mateix, resol que no procedeix ordenar la devolució de les quantitats ja pagades en relació amb les taxes declarades nul·les, tant en els procediments administratius i judicials finalitzats per resolució ja ferma, com en aquells processos encara no finalitzats en els quals la persona obligada al pagament de la taxa la va satisfer sense impugnar-la, esdevenint amb això ferma la liquidació del tribut.