En els delictes d’abandó de família per impagament de pensions a fills majors d’edat, el progenitor que conviu amb aquests pot interposar denúncia en via penal.

En efecte, el Ple de la Sala del Penal del Tribunal Suprem en Sentència de 29 d’Octubre de 2020, ha fixat aquesta doctrina jurisprudencial.

La sentència, assenyala que:

“no existeix dubte que el progenitor convivent amb l’alimentista és una de les persones que suporta les conseqüències immediates de l’activitat criminal, duta a terme per l’altre progenitor que ha impagat la pensió alimentària als fills, per la qual cosa ha de ser considerat agreujat a l’efecte de tenir legitimació per a formular la preceptiva denúncia i instar així el seu pagament en via penal”.

La Sala es pronuncia sobre aquesta qüestió a causa de l’existència de postures contràries fins a aquest moment en les diferents Audiències Provincials:

  • Les Audiències Provincials de Pontevedra, Múrcia, Sevilla, Cantàbria o Las Palmas: fan una interpretació restrictiva del concepte de “agreujat” i entenen que en els supòsits en què el fill ha aconseguit la majoria d’edat, únicament ell ostenta legitimació activa per a denunciar i procedir així a la persecució penal del delicte d’impagament de pensions, podent actuar en el seu nom i representació el progenitor sol durant la seva minoria d’edat.
  • Les Audiències Provincials de Barcelona, Madrid, Saragossa, Còrdova, Toledo i Múrcia: fan una lectura més àmplia de l’expressió “persona agreujada” de l’article 228 del Codi Penal i entenen que la mateixa inclou tant als fills com al progenitor que conviu amb el fill major d’edat i sufraga les despeses no cobertes per la pensió impagada.

La Sala aplica aquesta doctrina en desestimar el recurs de cassació plantejat per un progenitor que va ser condemnat per l’Audiència Provincial de Pontevedra a pagar una multa de 2.700 euros per no desemborsar la pensió d’aliments de 150 euros mensuals per al seu fill major d’edat.

D’aquesta manera es resol la diversitat interpretativa existent i s’imposa la postura menys restrictiva als interessos del progenitor perjudicat per l’impagament.