La planificació fiscal de la nostra declaració de renda no és una tasca exclusiva per a persones amb ingressos elevats. Tots podem prendre decisions abans de final d’any per a reduir la nostra factura amb Hisenda.

A més, el Projecte de Pressupostos Generals per a 2021 presenta importants modificacions. Adjuntem enllaç al nostre blog publicat recentment.

Una adequada planificació fiscal li pot suposar un important estalvi d’impostos. És important analitzar sempre, per a cada cas concret, les alternatives possibles per a adoptar les solucions més rendibles.

Vegem seguidament una síntesi d’aquestes. No es tracten les especialitats que, en el seu cas, existeixin en els territoris forals. S’adjunten enllaços a consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs.

RENDES DEL TREBALL. SALARIS I SOUS

Les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes en les quantitats establertes per l’Estatut dels Treballadors, amb el límit de 180.000 euros. És necessari per a poder accedir a l’exempció que la improcedència sigui declarada en l’acte de conciliació davant el SMAC o en la corresponent resolució judicial (DGT V2158-18). En cas d’acomiadament per causes econòmiques, no és necessari l’acte de conciliació o sentència judicial (DGT V2355-13).

L’excés sobre la quantia exempta, i en general, les rendes amb un període de generació superior a dos anys o qualificades com notòriament irregulars, tindran una reducció del 30%.

Els plans de retribució flexible permeten millorar la retribució neta dels treballadors sense que suposi un cost addicional per a l’empresa. El Reglament de l’IRPF considera unes certes exempcions per a determinats productes o serveis (vals menjar, xecs guarderia, segur de salut, targeta de transport) quan aquests són lliurats per una empresa als seus empleats, oferint una alternativa a aquells treballadors que els paguen amb uns diners que sí que està sotmès a tributació. Convé que l’acord es faci constar en contracte (DGT V1422-18)

Finalment, tal com ja avancem en un blog, aquells treballadors que han estat en ERTE i han percebut salaris del SEPE, poden veure’s obligats a presentar la renda l’any vinent, en baixar el llindar d’obligació de presentació en el cas de més d’un pagador.

TRIBUTACIÓ DELS GUANYS PATRIMONIALS PER TRANSMISSIÓ D’ACTIUS AMB APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ABATIMENT

Els coeficients d’abatiment van ser eliminats en 2015. No obstant això, s’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi de 400.000 euros per contribuent.

Això obligarà a tenir un control d’aquestes, així com optar per aplicar-los a aquelles transmissions que incorporin un major guany patrimonial.

L’esmentat Projecte de Llei de Pressupostos introdueix una nova tarifa (increment de 3 punts percentuals) per a guanys superiors a 200.000 euros. És a dir, que, per a un guany de 300.000 euros, l’any 2021 la tributació serà de 3.000 euros més.

TRIBUTACIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL DERIVADA DE TRANSMISSIÓ D’ACTIUS PER CONTRIBUENTS MAJORS DE 65 ANYS

La normativa actual contempla l’exempció del guany patrimonial ocasionat per la transmissió de l’habitatge habitual per majors de 65 anys, fins i tot quan la transmissió es produeixi en els 2 anys següents al fet que deixi de ser-la. Si l’habitatge és de diversos titulars, li pot interessar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin 65 anys, ja que en cas contrari haurà de tributar el cònjuge que no tingui aquesta edat.

A més de la citada exempció, s’estableix la possibilitat d’excloure de gravamen el guany patrimonial per la transmissió de qualsevol element patrimonial de contribuents majors de 65 anys, amb un límit de 240.000 euros, i sempre que l’import obtingut per la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia al seu favor.

REVISIÓ DE LES PÈRDUES PATRIMONIALS I RENDIMENTS DEL CAPITAL PENDENT DE COMPENSACIÓ

L’anterior normativa no permetia la compensació entre rendiments negatius/positius del capital mobiliari (principalment inversions en renda fixa, dipòsits estructurats, operacions d’assegurança) en relació amb guanys/pèrdues de patrimoni (immobles, fons d’inversió, renda variable i derivats). Ara bé, la normativa actual sí que preveu la compensació parcial entre els components amb un límit del 25%. Exemple: podem compensar en 2020 en un 25% les pèrdues ocasionades per venda d’accions amb rendiments de comptes corrents.

Si té pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors pendents de compensar, li pot interessar materialitzar alguna plusvàlua tàcita procedint a la seva venda, ja que en cas contrari perd aquesta possibilitat si no l’aplica en un màxim de 4 anys.

DEDUCCIÓ PER LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

A partir del 1 de gener de 2015 va quedar  suprimida la deducció però es regula un règim transitori que permetrà continuar practicant la deducció a aquells contribuents que amb anterioritat al 1 de gener de 2015 haguessin celebrat un contracte d’arrendament. Serà necessari que el contribuent hagués tingut dret a la deducció en un període impositiu reportat amb anterioritat a aquesta data.

Tingui en compte que la seva Comunitat Autònoma pot contemplar deduccions addicionals per aquest concepte.

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

La quantia màxima prevista per a les aportacions que donen dret a reduir la base imposable serà la menor de:

  1. 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  2. 000 euros per a tots els contribuents, sense distinció d’edat.

Les aportacions a aquests sistemes seran més beneficioses com més gran sigui el tipus marginal de l’impost.

Les aportacions a plans de pensions constitueixen, amb caràcter general, l’eina més eficaç a l’hora de planificar l’IRPF. Ara bé, cal tenir en compte, al marge de la rendibilitat financera, que suposa en tot cas un diferiment de la tributació, que en molts casos anirà acompanyat d’un estalvi fiscal.

El Projecte de la Llei de Pressupostos per a 2021 introdueix una reducció significativa en el màxim d’aportacions, establint-se en 2.000 euros. Aquesta reducció tan significativa pot fer atractiu altre tipus d’instruments, com els anomenats plans d’ocupació, o els plans de pensions constituïts a favor de persones amb discapacitat.

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL

A partir del 1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual.

No obstant això, es va establir un règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual, en virtut del qual podran continuar practicant-se la deducció els següents contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual o haguessin pagat quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

DEDUCCIÓ PER DONATIUS

S’adjunta enllaç per a informació detallada, que de forma resumida queda de la següent manera:

Quantia 2019
Menys de 150 euros 75%
Resta Mateixa entitat durant almenys 3 anys 35%
Resta 30%

 

A MÉS, A TENIR EN COMPTE

Si té previst llogar un immoble, tingui en compte l’existència de la reducció del 60% que aplica quan sigui un habitatge, sempre que no es tracti d’un lloguer de temporada o que l’inquilí sigui una societat que cedeix a un treballador (tret que es designi a aquest en el contracte per a ocupar-la).

Si ha rebut alguna ajuda pública, aquesta tributa en el seu IRPF de l’exercici en el qual es percep com a guany patrimonial, tret que la Llei de l’impost la declari exempta.

 A partir de 2019 els autònoms que desenvolupin l’activitat des del seu habitatge podran deduir despeses un percentatge de les despeses de subministraments (aigua, electricitat, gas, telefonia o internet), en funció dels metres dedicats a l’activitat. En la pràctica es tracta de quantitats poc significatives. A més, per a les despeses de manutenció, han de produir-se en establiments d’hostaleria i restauració i abonats amb mitjans electrònics de pagament.

Si ha transmès el seu habitatge habitual en 2020, obtenint un guany patrimonial, té la possibilitat de reinvertir l’import obtingut per la mateixa en l’adquisició d’un altre habitatge habitual per a no tributar per aquest increment. La reinversió ha de realitzar-se en un termini màxim de 2 anys des de la data de transmissió.

Amb efectes des del 1 de gener de 2018, s’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

No obstant això, en l’exercici en el qual el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser aplicable respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Finalment, en cas de tenir fills menors de 25 anys amb rendiments nets inferiors a 8.000 euros, valorin la presentació de la seva declaració de renda, ja que en cas de ser superiors a 1.800 euros i presentar-la, li inhabilita per a aplicar el mínim per descendents.