És freqüent que les empreses i professionals realitzin, en la seva activitat econòmica, adquisicions de béns i serveis en les quals per algun motiu no arribin a rebre factura.És possible deduir-se aquest IVA que hem assumit i la factura de la qual no hem arribat a rebre?Lamentablement la resposta a aquesta pregunta és NO, tant la Llei de l’IVA com la Direcció general de Tributs, estableixen que “només podran exercir el dret a la deducció els empresaris i professionals que estiguin en possessió del document justificatiu del seu dret.” (CV0012-16)En resum, és requisit fonamental per a la deducció de l’IVA suportat la possessió de la factura.Recordem que és obligació de tots i cadascun dels empresaris i professionals expedir i lliurar factura per cadascuna de les operacions que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat.En cas que l’empresari o professional es negui a expedir factura, el receptor dels béns o serveis podrà interposar la corresponent reclamació econòmic-administrativa. Tinguem en compte que, si es procedeix a aquesta reclamació, la sentència favorable no és suficient per a la deducció d’aquest IVA, si no que serà necessària que la mateixa s’executi i es rebi la corresponent factura.Requisits de contingut de les factures completes: 1- El número i en el seu cas, la sèrie. La numeració de les factures dins de cada sèrie ha de ser correlativa.Es poden utilitzar sèries separades si existeixen raons que ho justifiquen (diferents activitats). I és obligatòria l’expedició en sèries específiques de les factures expedides simultàniament amb factures simplificades.2- La data de la seva expedició.3- El nom i els cognoms, la raó o denominació social completa, de l’obligat a expedir factura i del destinatari de les operacions.4- El NIF atribuït per l’Administració.5- El NIF del destinatari.6- El domicili de l’obligat a expedir factura i del destinatari de les operacions.7- La descripció de les operacions, consignant-se totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable de l’IVA i de l’import d’aquelles, incloent el preu unitari sense IVA d’aquestes operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa no inclòs en aquest preu unitari.8- El tipus o tipus impositius aplicats a les operacions que han de constar separadament.9- La quota tributària que, si escau, es repercuteixi, consignada per separat. Aquesta quota ha d’expressar-se en euros.10- La data de realització de les operacions que es documenten o, en el seu cas, en la qual s’hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti de data diferent a la d’expedició de la factura.Finalment, recordem que des del 1-1-2013, les factures simplificades han substituït als documents substitutius (tiquets), amb alguna dada addicional.