És vàlida una factura remesa per un proveïdor per email en format PDF, si tenim una comprovació o inspecció d’Hisenda?

Recentment la Direcció General de Tributs (d’ara endavant DGT) ha publicat la consulta vinculant V2891-18, en la qual es dona resposta a aquesta qüestió. De fet, en aquest mateix sentit s’havia publicat alguna anterior (vegeu V2426-14).

Amb caràcter general, l’article 8 del Reglament de facturació estableix en relació amb els mitjans d’expedició de factures que “les factures podran expedir-se per qualsevol mitjà, en paper o en format digital, que permeti garantir a l’obligat a la seva expedició l’autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des de la seva data d’expedició i durant tot el període de conservació”. A més, s’estableix que “l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada al fet que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment”. (vegeu model)

Així, la DGT disposa que les factures en format paper que siguin escanejades, enviades i rebudes per correu electrònic es poden considerar factures electròniques, amb independència que no hagi estat signada digitalment per l’emissor. Haurà de garantir-se, en tot cas, que les factures documentin operacions reals i que aquestes no han estat modificades o manipulades.

Per contra, no es considera factura electrònica aquella que és remesa en paper pel proveïdor, que siguin rebudes en el mateix format i que posteriorment són digitalitzades per a la seva conservació.

 

MODEL DE CONSENTIMENT

Identificació de qui presta consentiment

MANIFESTA

  • I.  Que aquesta part manté relacions comercials per al subministrament de béns i/o serveis, consistents en “descripció” amb identificació del proveïdor.

d´ara endavant EL PROVEÏDOR.

  • II.  Que segons el que s’estableix en els articles 88.2 i 164.Dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), les factures expedides per l’empresari o professional, pel seu client o per un tercer, en nom i per compte del citat empresari o professional, podran ser transmeses per mitjans electrònics, sempre que, el destinatari de les factures hagi donat el seu consentiment i els mitjans electrònics utilitzats en la seva transmissió garanteixin l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.
  • III.  Que mitjançant el present document aquesta part expressament autoritza el PROVEÏDOR a transmetre-li per mitjans electrònics les factures emeses a conseqüència de les relacions comercials que aquests mantenen, o que mantinguin en el futur.

Aquesta autorització entrarà en vigor des del moment de la seva rúbrica i romandrà vigent en tant no sigui revocada expressament per aquesta part.

De conformitat amb quant antecedeix, se signa el present document en “localitat”, a “dia, mes i any”.

Signat “nom i cognoms de qui encapçala l’escrit”