Què és el Codi LEI? Per a què serveix? És obligatori disposar del mateix?

És possible que l’entitat financera amb la qual treballa la seva empresa s’hagi posat en contacte amb vostè per sol·licitar-li l’anomenat Codi LEI. També pot ser que es limités a lliurar-li un formulari per emplenar-ho.

L’Identificador d’Entitat Jurídica (LEI), per les seves sigles en anglès, és un codi global i únic basat en l’estàndard ISO 17442, alfanumèric de 20 caràcters. S’utilitza per identificar a les persones jurídiques a nivell mundial que intervenen en les transaccions financeres. El LEI és únic i permanent per a cada entitat.

Es tracta d’un codi que permetrà identificar a les parts contractants en les transaccions financeres a tot el món. Això farà més fàcil per als reguladors conèixer els possibles riscos sistèmics en les primeres fases. L’objectiu final és millorar la gestió dels riscos financers.

Les persones jurídiques hauran de sol·licitar de forma obligatòria el codi LEI per poder operar als mercats financers a partir de les següents dates:

  • A partir del 1 de novembre de 2017 per a aquelles empreses que operin amb productes derivats i assegurances de canvi.
  • A partir del 1 de gener de 2018 per a aquelles empreses que operin amb renda variable, renda fixa, productes estructurats, ETF i SICAV.

La renovació del codi LEI serà anual. El Registre Mercantil és l’entitat encarregada de l’emissió i gestió del codi identificador d’entitat, establint-se uns aranzels a aquest efecte de 100 euros més IVA per emissió i 50 euros més IVA per renovació.

Segons informació de la CMNV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) si l’empresa (persona jurídica) no proporciona la seva LEI a l’intermediari financer (el seu banc), aquest no podrà executar les operacions instruïdes per aquells, si estan obligats a sol·licitar el LEI i no ho han facilitat.

Es pot obtenir més informació del LEI a la pàgina web del Col·legi de Registradors d’Espanya.