El BANC D’ESPANYA regula la informació que han de rebre els usuaris en contractar una targeta revolving.

Coincidint amb això, el Tribunal Suprem aclareix els criteris per a determinar si una targeta revolving és usurària.

El passat 6 d’abril es va publicar una Circular del Banc d’Espanya amb les noves obligacions d’informació de les entitats bancàries quan els seus clients contractin una targeta revolving.

Així, amb caràcter previ a la contractació, perquè no es considerin usuràries, s’haurà de facilitar al client un exemple representatiu que inclogui informació sobre:

 • El límit del crèdit
 • L’import total degut
 • El tipus d’interès aplicat i la TAE
 • El termini d’amortització
 • La quota a pagar

L’esmentat exemple ha de reflectir:

  • Un exemple de finançament
  • La quota mínima a pagar
  • La indicació expressa d’un possible increment de la TAE

Una vegada contractada, les entitats estan obligades a remetre periòdicament informació incloent exemples d’estalvi amb tres escenaris d’augment de la quota en un 20%, 50% i 100%, contenint:

 • La data estimada de finalització del crèdit
 • La quantia total a abonar, desglossant principal i interessos
 • L’estalvi en interessos en el cas d’augment de la quota

Coincidint amb aquesta circular, el Tribunal Suprem ha dictat la Sentència 367/2022 de 4 de maig, per la qual aclareix els criteris per a determinar si una targeta revolving és usurària.

Estableix que una TAE del 24,5% no és usurària si era habitual en altres targetes revolving contractades amb altres entitats bancàries, sent aquest el preu normal dels diners.

Especifica que s’ha d’utilitzar el tipus mitjà de l’interès corresponent a l’operació de crèdit contractada, sense que en cap cas serveixi de referència el tipus general dels crèdits al consum.