Davant l’imminent tancament comptable i fiscal de l’exercici 2019, les empreses han d’assegurar i garantir que la informació continguda en la comptabilitat mostri la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.

La comptabilitat reflectirà la imatge fidel, si està lliure d’errors, per la qual cosa s’ha de comprovar que no existeixen fallades i que totes les anotacions han estat correctament comptabilitzats. A continuació, es detallen les operacions més corrents que s’han de revisar de cara al tancament de l’exercici.

AMORTITZACIONS

 • IMMOBILITZAT MATERIAL:
  • Revisar que el compte 622. Reparació i Conservació no contingui imports corresponents a factures que han suposat un augment de capacitat productiva o allargament de la vida útil, ja que haurien de ser objecte d’activació (ampliació o millora).
  • Revisar el llibre d’amortitzacions, especialment, els percentatges d’amortització i que coincideixin els valors d’adquisició dels elements que figuren en aquest llibre auxiliar amb els totals del grup 20 i 21, així com, amb l’amortització acumulada del grup 28. És necessari conservar una còpia de la factura de compra de cadascun dels elements que figuren en l’actiu.
 • IMMOBILITZAT INTANGIBLE:
  • A partir del 1 de gener de 2016, comptablement, aquest grup té una vida útil definida. Quan la vida útil d’aquests actius no pugui estimar-se de manera fiable, s’amortitzaran en un termini de deu anys (p.e. Fons de Comerç).

DETERIORACIONS DE VALOR

 • En existències es procedirà a comptabilitzar la deterioració, quan el valor de les mateixes sigui inferior al cost d’adquisició. És necessari realitzar un inventari a data de fi d’exercici, per a establir el valor de les existències amb les quals es tanqui el mateix i realitzar els oportuns seients de regularització i de deterioració si escau.
 • En clients i crèdits, és convenient realitzar una anàlisi individual d’aquests, registrant-se la deterioració en el moment de l’impagament del client, o quan existeixin dubtes raonables sobre la solvència d’aquest.
 • Finalment, s’ha de comprovar al tancament de l’exercici que comptablement hem portat a pèrdues per deterioració les que hagin sofert en el seu valor les inversions en instruments de patrimoni d’empreses del grup, associades o vinculades (accions o participacions socials). Si es tracta d’empreses que no cotitzen, ens han de comunicar abans del tancament de l’exercici el seu valor patrimonial segons llibres de comptabilitat.

RECLASSIFICACIÓ DE DEUTES I CRÈDITS

 • En finalitzar l’exercici reclassificarem, com a deutes a curt termini, aquells deutes a les quals haurem de fer front en l’exercici 2020 i que a data de tancament tenim classificades com a llarg termini.
 • Per descomptat, el mateix ocorre amb els crèdits pendents de cobrament, que poguessin estar classificats a llarg termini i que parcial o totalment vagin a ser cobrats en l’exercici 2020.
 • Quadrar els comptes 4311. Efectes comercials descomptats i 5208. Deutes per efectes descomptats.
 • Pot resultar interessant sol·licitar informe CIRBE al Banc d’Espanya de data desembre 2019, a fi de conciliar endeutament bancari.
 • Reclassificar pòlisses de crèdit a compte 5201. Deutes a curt termini per crèdit disposat, si prèviament s’han registrat en grup 57. Tresoreria.
 • Finalment, convé revisar grup 40. Proveïdors i 41. Creditors, i especialment, aquelles partides significatives amb saldo positiu.

MONEDA ESTRANGERA

 • Si l’empresa disposa de comptes amb saldo en DIVISES, haurà d’ajustar aquestes als tipus de canvi existents a la data de finalització de l’exercici econòmic.
 • El Banc d’Espanya publica diàriament els tipus de canvi oficials difosos pel Banc Central Europeu.

TRASPÀS A RESULTATS D’INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS

 • Hem de tenir en compte, la imputació al resultat de l’exercici dels ingressos continguts en el subgrup 13 del Pla General de Comptes: “Subvencions, Donacions i Llegats i altres ajustos en el Patrimoni Net”.
 • Efectivament, si se’ns han concedit subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables haurem de comptabilitzar-les inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i anar traspassant-les al compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional, relacionant-les amb les despeses per als quals se’ns hagi concedit aquesta subvenció, donació o llegat.

AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ

 • Els ajustos per periodificació (despeses i ingressos anticipats, així com interessos pagats i cobrats a compte) segons la política de registre comptable que utilitzi l’empresa, requerirà d’un ajust en finalitzar l’exercici econòmic o simplement d’una verificació de la certesa dels saldos imputats.
 • Així, en el cas d’assegurances de locals on es desenvolupa l’activitat, o dels vehicles de l’empresa, la vigència de la qual normalment és anual, implica que per a un correcte registre, imputem en l’exercici 2019, solament aquelles despeses que corresponguin a aquest, independentment que la pòlissa s’hagi pagat a compte, perquè s’està cobrint un servei anual.

CONTINGÈNCIES FISCAL

 • Hem de quadrar les bases registrades en les declaracions d’IVA amb les dades comptables, excepte casos excepcionals, com, per exemple, la comptabilització de “Ràpels” sobre vendes comptabilitzats dins de l’exercici per la xifra prevista, no havent-se emès al client la factura rectificativa fins a l’exercici següent.
 • Que les bases declarades en el model 190 (Clau A) amb el compte 640. Sous i salaris, tret que existeixi alguna circumstància especial (p.e. periodificació pagues o prima).
 • Així mateix, s’ha de quadrar el compte 475. HP Creditora amb tots i cadascun dels impostos pendents de pagament a tancament de l’exercici.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

 • Les provisions són passius (obligacions actuals de l’empresa com a conseqüència de successos passats) que al seu venciment provoquen la necessitat de liquidar una obligació cedint recursos que es poden valorar amb fiabilitat, encara que resulten indeterminats respecte del seu import o la data de la seva cancel·lació. Així doncs, han de ser objecte de comptabilització.
 • Les contingències tan sols han d’informar-se en la memòria dels comptes anuals. A diferència de la provisió, la contingència ni és probable ni pot ser valorada amb la suficient fiabilitat.