En el dia a dia de les empreses són molt freqüents els sopars i dinars de negocis, però ¿són deduïbles aquestes despeses?

Quan participen en un dinar de negocis, és comú demanar el tiquet per deduir-ho en l’activitat de l’empresa o fins i tot se sol·liciti factura per a la deducció de l’IVA. Però realment aquesta despesa és deduïble, i l’IVA. A continuació, ho analitzem:

Impost de Societats

L’Art.15 de la LIS, estableix la no deduïbilitat de donatius i lliberalitats, en aquest mateix article s’indica que no s’entendran compresos com a tals les despeses per atencions a clients i proveïdors, ni els que d’acord amb els usos i costums es s’efectuïn respecte al personal de l’empresa, ni els realitzats per a promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i prestació de serveis, ni tampoc els que estiguin correlacionades amb els ingressos.

No obstant això, les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l’1 per cent de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.

És fonamental recordar que la càrrega de prova que aquestes despeses estan relacionats amb l’activitat de l’empresa, recaurà sobre la mateixa, per la qual cosa entre altres mesures sempre és recomanable la sol·licitud de factura completa.

Impost sobre el Valor Afegit

Perquè l’IVA suportat de les despeses sigui deduïble:

  • Que estiguin vinculades a l’activitat econòmica. Les despeses han de ser necessàries per a l’obtenció dels ingressos.
  • Que es troben convenientment justificades.
  • Que estiguin correctament comptabilitzades.

Si bé l’anterior pot indicar que l’IVA és deduïble, l’art.96 de la Llei 37/1992 de l’IVA estableix que no podran ser objecte de deducció, en cap proporció, entre altres, les quotes suportades en els serveis destinats a atencions a clients, assalariats o terceres persones.

En base a aquest últim article de la llei l’administració és summament restrictiva en la deducció de l’IVA d’aquest tipus de despeses.