La signatura electrònica de les empreses s’ha convertit en aquests darrers anys en una eina fonamental per a les relacions amb Administracions Públiques. Mentre que aquesta permet garantir la identitat de la persona que realitza una gestió, en l’actualitat es poden realitzar multitud de tràmits o accedir a serveis, així com recepció de notificacions electròniques.Des del passat 6 de juny s’han introduït canvis en el procediment de sol·licitud i renovació dels certificats electrònics per a les persones jurídiques. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d’entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris. A partir d’aquesta data, deixaran d’emetre’s els actuals certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos no podrà realitzar-se a través de la pàgina web. No obstant això, podran seguir utilitzant-se fins a la seva caducitat o revocació. Aquests canvis suposen una major seguretat, ja que fins avui era possible la renovació de la signatura de forma automàtica si es disposava de la mateixa.Per tant, a partir del 6 de juny de 2016 podran obtenir-se els nous certificats de representant, actuant de la manera següent:

  1. Si es tracta d’un administrador únic o solidari, podrà obtenir el seu certificat de representant sense necessitat de personar-se en les oficines de registre ni aportar cap documentació, sempre que s’identifiqui a la pàgina Web CERES, amb un certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT–RCM o dels inclosos en el DNI electrònic (l’expedició del certificat queda sotmès a la vigència de les facultats de representació que constin en el Registre Mercantil a favor de l’interessat). És a dir, la renovació sense visita presencial només serà possible si l’administrador disposa de certificat electrònic personal.
  2. Si no és administrador únic o solidari, o si no pot identificar-se a la pàgina web de CERES com s’ha descrit en el paràgraf anterior, cal personar-se en una oficina de registre per obtenir un certificat de representant, amb la documentació exigible en cada cas.

Aprofitem per recordar-los, en relació als tràmits electrònics, que el 1 de juliol de 2016 entra en vigor la disposició final segona, apartat Un, de l’Ordre HAP/841/2016, que, amb caràcter general, obliga als contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses a presentar electrònicament per Internet tot tipus de documentació amb transcendència tributària relativa a procediments gestionats per la AEAT.