Les empreses han de verificar si s’ha produït una variació en la seva xifra de negocis que els obligui o eximeixi de pagar IAE per a l’exercici 2020.

Amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que va entrar en vigor l’any 2004 només han de comunicar les variacions les societats que estiguin obligades al pagament de l’impost, és a dir, les societats que en l’últim exercici tancat hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (xifra de negocis de l’exercici 2018).

Cal destacar la sentència del Tribunal Suprem (356/2018) de data 06/03/2018 que aclareix quan existeix grup de societats a l’efecte de determinar l’import de la xifra de negocis necessari per a l’exempció de l’IAE. La remissió continguda en l’article 82.1.c).3a del text refós de la llei d’Hisendes Locals als “grups de societats en el sentit de l’article 42 del codi de comerç” ha d’interpretar-se de manera que només es comprenguin en tal concepte aquells grups d’entitats quan actuïn com a “grups consolidats”, això és, quan deguin, per obligació legal, formular els seus comptes anuals en règim de consolidació.

En conseqüència, si les societats no actuen com a grup consolidat, ni estan obligats a això, l’import de la seva xifra de negocis haurà de considerar-se de manera individualitzada.

A tenir en compte:

Els canvis que han de comunicar-se són els relatius a variacions en els elements tributaris corresponents a cada epígraf d’activitat, com són els metres quadrats utilitzats per a l’activitat, els quilowatts de potència instal·lada, el nombre de vehicles, etc.

Es consideraran variacions dels elements tributaris les oscil·lacions, en més o menys, superiors al 20%. Les variacions inferiors no modificaran la quota a pagar.

El període per a comunicar els canvis soferts és durant tot el mes de gener de 2020.

També durant el mes de gener, les empreses que estan donades d’alta en l’epígraf de promoció immobiliària i estan obligades al pagament de l’IAE, hauran d’informar dels metres quadrats venuts durant l’exercici 2019.

D’altra banda, durant el mes de desembre cal informar de les societats que per a l’exercici pròxim estaran o deixaran d’estar exemptes en el pagament de l’IAE. En concret cal fer les següents comunicacions:

  1. ALTA per deixar de gaudir d’exempció. No es tracta de tornar a donar-se d’alta de l’activitat, sinó d’informar que per l’activitat abans no es pagava l’impost i a partir d’ara sí que s’haurà de fer.  Aquesta comunicació s’ha de fer en els dos casos següents:
    • Societats que en l’últim exercici tancat (en aquest cas 2018) hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (s’entén que no el tenien en anteriors).
    • Societats que han finalitzat el període d’exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d’activitat. Aquest punt afecta també a les empreses que pagaven IAE per una activitat, però quan es produeix l’alta per una altra nova activitat, la mateixa està exempta aquest exercici i el següent. Pel que, en finalitzar aquest termini, es tindrà l’obligació de comunicar la fi del dret d’exempció.
  2. BAIXA per a gaudir d’exempció. S’ha d’informar en el cas d’empreses que paguen IAE i en l’últim exercici, 2018, la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros. No es produeix una baixa d’activitat, és una baixa en l’obligació del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques.

Atès que els organismes contrasten la informació de què disposen regularment, recomanem verificar amb detall aquestes qüestions i comunicar a l’organisme competent aquestes variacions a fi d’evitar possibles sancions.