Els habitatges més eficients energèticament podran veure reduït el seu rebut de l’IBI en un 20% a partir del 2016.El PP ha presentat una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat que modifica la Llei Reguladora de les Hisendes establint que les ordenances fiscals dels ajuntaments a partir de l’1 de gener de 2016 podran regular una bonificació sobre la quota íntegra de l’IBI de naturalesa urbana en funció de la qualificació d’eficiència energètica dels immobles, de tal manera que suposarà una major rebaixa per als edificis energèticament més eficients i una menor o nul·la bonificació pels menys eficients o pels quals no disposin de qualificació.El Ministeri d’Hisenda ha establert una sèrie de percentatges màxims de baixada en funció del grau d’eficiència.

  • Per a aquells que tinguin una qualificació energètica de màxima eficiència (A), la reducció serà de fins a un 20%;
  • si és (B), la màxima rebaixa serà del 16%;
  • per als immobles que tinguin un certificat (C) pot arribar al 12%;
  • el (D) fins al 8%, mentre que
  • el (E) tindrà una rebaixa màxima del 4%.
  • Els que tinguin qualificació energètica (F) o (G) o que no disposin de certificat energètic no podran beneficiar-se de cap bonificació.

Actualment, l’obligació legal de posseir un certificat energètic només s’aplica als immobles en comercialització, ja sigui en venda o lloguer.L’objectiu és d’aquesta esmena és “fomentar la construcció i adquisició de béns immobles energèticament eficients, així com la realització d’instal·lacions o obres per a l’obtenció de la referida certificació”.La qualificació energètica del ben immoble haurà de ser acreditada davant l’ajuntament pel subjecte passiu mitjançant l’aportació del certificat regulat en el reial decret pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.