El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei d’Habitatge que passarà al Congrés per tramitació urgent, perquè es pugui publicar la Llei, al més aviat possible.

Aquest projecte té entre els principals punts clau, els següents:

 • Definició dels “grans tenidors”.

Són aquells titulars de més de 10 habitatges sense comptar trasters i garatges o amb una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats.

 • Sorgeix el concepte “àrea de mercat residencial tensionat”.

Aquestes àrees, seran declarades per les Administracions competents, en aquells àmbits en els quals existeixi un especial risc d’oferta insuficient d’habitatge en condicions que facin assequible el seu accés al mercat.

La declaració de “zona tensionada” tindrà una durada mínima de 3 anys, prorrogable any a any i implicarà les següents mesures:

  • En els habitatges arrendats: Es possibilita la pròrroga extraordinària a la finalització del contracte, per un màxim de 3 anys.
  • En els nous contractes d’arrendament: Es limita la renda del nou lloguer, a l’existent en el contracte anterior més IPC, permetent-se increments addicionals en uns certs supòsits, com per exemple si es realitzen millores en l’habitatge.
  • Si el propietari és persona jurídica gran tenidor, el límit de la renda en el nou contracte vindrà marcat per la renda anterior o pel límit màxim del preu aplicable segons el sistema d’índexs de preus de referència que l’Administració estatal establirà.
 • Es creen incentius fiscals en l’Impost sobre la Renda, per a baixar el preu del lloguer.

Els petits propietaris amb menys de 10 habitatges, podran optar a les següents bonificacions:

  • Bonificació del 50%:

A tots els propietaris que lloguin el seu habitatge.

  • Bonificació del 70%:
   • Si es lloga per primera vegada a joves entre 18 i 35 anys.
   • Si es tracta d’un nou contracte amb millores o rehabilitació.
  • Bonificació del 90%:

Si es produeix en àrees tensionades.

 • Increment de l’IBI per als habitatges buits.

Els Ajuntaments podran augmentar l’IBI als propietaris amb més de 4 habitatges en el mateix municipi i que portin buides més de 2 anys. En aquest cas, es podrà aplicar un recàrrec fins del 150%.

 • Canvis en els desnonaments.

Els Jutjats podran suspendre els desnonaments per impagament de les famílies vulnerables durant:

  • 1 a 2 mesos: en cas que el propietari sigui persona física
  • 3 a 4 mesos: quan el propietari sigui persona jurídica.

No podem oblidar que les mesures definitives seran les que es plasmin en la Llei que, com hem manifestat, encara està pendent d’aprovació, no obstant això, és molt probable que difereixin molt poc de les exposades.