A causa de la crisi d’ocupació que travessa Espanya moltes persones han optat per l’autoocupació com a forma d’obtenir ingressos, havent d’assumir el pagament de la quota d’autònoms.

La quota mínima d’autònoms per a l’exercici 2016 és de 267,04 € al mes (sense tenir en compte les possibles bonificacions), per la qual cosa poder evitar aquest cost seria un alleujament per a la butxaca de la gent que opti per l’autoocupació. Evitar aquest cost és possible si es compleixen una sèrie de condicions.

Quan una persona vol emetre una factura, s’enfronta a una sèrie de dubtes per evitar vulnerar la llei: Haig de pagar autònoms?, Haig de donar-me d’alta a Hisenda?, Haig de facturar amb IVA i declarar-ho?, La meva factura ha de portar algun percentatge de retenció?, ….

 REQUISITS PER FACTURAR SENSE PAGAR AUTÒNOMS:

• La Seguretat Social entén com a “treballador autònom, aquell que realitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu”. Pel que el primer requisit seria que l’activitat que comporti la facturació no sigui una activitat habitual, és a dir que es tracti de treballs esporàdics, i així ho reflecteixi la facturació i els serveis prestats. (Si s’emet una factura cada mes en la mateixa data i import, és molt probable que considerin l’activitat com habitual).

• L’activitat no pot en cap cas tenir uns ingressos superiors al SMI (Salari Mínim Interprofessional), que per a l’any 2016 és 9.172,80 € anuals.

• És requisit fonamental realitzar l’alta en el Cens d’empresaris i professionals de l’Agència Tributària, donant d’alta l’activitat i obligacions. Aquesta alta es realitzarà mitjançant model censal 037 (també és possible mitjançant model 036, però és més complex) en el termini de 30 dies naturals des del començament de l’activitat.

 LES FACTURES HAN DE DUR IVA O RETENCIÓ?:

• Si l’activitat que es va a exercir està subjecta a IVA, les factures emeses han de portar IVA. Aquest IVA haurà de ser ingressat trimestralment a l’Agència Tributària mitjançant la presentació del Model 303. Tenint també l’obligació de presentar el seu corresponent resum anual (Mod.390).

• Si l’activitat que realitzi tindrà un caràcter professional i va dirigida a empreses o altres professionals, la factura haurà de portar retenció d’IRPF (el tipus general de 2016 és el 15%). En cas contrari, s’haurà de fer els seus respectius pagaments a compte d’IRPF (Mod.130).

 ALTRES ASPECTES D’INTERÈS:

Tarifa plana Seguretat Social: Actualment existeix una sèrie de bonificacions de la quota d’autònoms, per a aquells que es donin d’alta per primer cop, o no hagin estat Autònoms en els 5 anys anteriors a l’alta, qualsevol que sigui la seva edat:

Primers 6 mesos: 50 euros justos de la quota per contingències comunes.

Mesos 7 al 12: 50% de reducció durant el segon semestre.

Mesos 13 al 18: 30% de reducció durant el següent semestre.

Alta i Baixa a Hisenda: Com ja vam comentar anteriorment hi ha un termini de 30 dies naturals des del començament de l’activitat per realitzar l’alta en el cens d’empresaris i professionals de l’Agència Tributària (Mod.037). Així mateix, tindrem el mateix termini a l’hora de confeccionar la baixa. La confecció de les respectives altes i baixes cada vegada que es vagi a realitzar l’activitat, ens servirà també com un dels mitjans de prova per justificar el caràcter esporàdic de la mateixa.

Sancions Seguretat Social: El fet de començar una activitat habitual sense donar-se d’alta d’autònoms pot comportar sancions que oscil·len entre els 300€ i els 3.000€. El pagament fora de termini de la quota d’autònoms comportarà un recàrrec del 20% sobre l’import de la mateixa i els seus corresponents interessos de demora.

Atur vs Facturació: El cobrament de la prestació per desocupació no és compatible amb l’emissió de factures, per la qual cosa el recomanable és dirigir-se al SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) a realitzar la consulta i informar de l’activitat que es va a dur a terme, perquè així procedeixin a la paralització i posterior represa de la prestació un cop acabada la realització de l’activitat. La no notificació pot comportar la pèrdua de la prestació.

Establiment: En el cas de ser propietari o arrendatari d’un establiment obert al públic en el qual es desenvolupa l’activitat, es tindrà l’obligació de donar-se d’alta com a autònom.