Els Tribunals estan començant a limitar la durada de la pensió compensatòria en funció de causes sorgides amb posterioritat al moment en què es va establir.

Fins avui, la pensió compensatòria que regula l’article 97 del Codi Civil, es limitava temporalment en funció dels acords aconseguits en el conveni de divorci o bé en sentència judicial en la qual el Jutge establia la seva durada sobre la base de les circumstàncies personals de les parts.

Però també és cert que existien pensions compensatòries indefinides que només s’extingien amb la defunció de la persona que la venia percebent.

Ara, els Tribunals estan procedint a suprimir la pensió compensatòria, encara que sigui indefinida, si es modifiquen les circumstàncies personals, en aquest cas, de la beneficiària.

Així, l’Audiència Provincial de Màlaga, Secció 5ª, en la seva Sentència núm. 574/2021, de data 30 de setembre de 2021, ha extingit la pensió compensatòria que venia rebent l’exesposa.

El supòsit de fet consisteix en una dona a la qual en divorciar-se se li va concedir el dret a percebre una pensió compensatòria.

Amb el pas del temps les seves circumstàncies personals van variar ja que la beneficiària de la pensió va trobar treball.

L’exmarit va presentar demanda de modificació de mesures i va sol·licitar l’extinció de la pensió compensatòria doncs en treballar l’exesposa ja no existia causa per a abonar-la.

En un primer moment el Jutjat de Primera Instància Núm. Quatre de Màlaga, va desestimar la modificació sol·licitada i l’exmarit va recórrer la sentència en apel·lació davant l’Audiència Provincial de Màlaga.

La citada Audiència Provincial va estimar íntegrament la modificació sol·licitada i va extingir la pensió compensatòria en entendre que com la beneficiària havia trobat treball i per tant tenia ingressos econòmics, no es donaven els requisits necessaris per a mantenir la pensió compensatòria.

Però, a més, l’Audiència Provincial va més enllà i condemna a l’exesposa a retornar a l’home les quanties percebudes en aquest concepte des que aquest va interposar la demanda de modificació de mesures.