Les persones treballadores al servei de la llar podran cobrar la prestació de desocupació, una vegada hagin cotitzat el temps requerit, per a accedir a aquesta prestació.

El passat 8 de setembre, es va publicar el Reial Decret – Llei 16/2022, de 6 de setembre, per la millora de les condicions de treball i seguretat social de les Persones Treballadores al servei de la llar, el qual aporta grans millores per a un col·lectiu històricament “discriminat”.

Aquesta nova regulació respon a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de la Unió Europea (TSJUE) sobre l’assumpte C-389/20, que va declarar discriminatòria l’exclusió de les prestacions per desocupació de les prestacions de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar, puix que aquesta disposició situa a les treballadores en desavantatge particular respecte als treballadors i no estigui justificada per factors objectius i aliens a qualsevol discriminació per raó de sexe, atès que la majoria de persones incloses en aquest règim, són dones.

Així les coses, a partir de l’1 d’octubre del present, s’haurà de cotitzar per la cobertura de la desocupació, afegint una cotització addicional del 5% a càrrec de l’ocupador/a i del 1,05% a càrrec del personal domèstic.

S’inclou també, en els supòsits de declaració d’insolvència de l’ocupador/a, la cobertura per part del Fons de Garantia Salarial (FOGASA), del pagament de les indemnitzacions que se’ls reconeguin de manera judicial o administrativa, per la qual cosa, a la cotització addicional de la protecció de la desocupació, ha d’afegir-se la cotització del 0,2% de cobertura de FOGASA, que serà a càrrec, exclusivament, de l’ocupador/a.

Aquests percentatges s’addicionen als que ja existeixen actualment, que són les cotitzacions per contingències comunes, el 23,6% a càrrec d’ocupador/a i el 4,7% a càrrec del personal de la llar, així com la cotització per contingències professionals, que és el 1,5% a càrrec exclusivament de l’ocupador/a:

 

Abans reforma Després reforma
C. COMUNS 23,6% / 4,7% 26,6% / 4,7%
C. PROFESSIONALS 1,5% 1,5%
DESOCUPACIÓ 5% / 1,05%
FOGASA 0,2%
%COTITZACIÓ 25,1% / 4,7% 30,3% / 5,75%

 

A aquest augment de les aportacions a la seguretat social, se li aplicaran les bonificacions establertes en la reforma:

  • Bonificació del 20% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes, per alta en el règim especial.
  • Bonificació del 45% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes, per la contractació de cuidadors/as en famílies nombroses (no acumulable amb la reducció per alta en el règim del 20%).
  • Bonificació del 80% en l’aportació empresarial a la cotització per desocupació i FOGASA.

 

A partir de la publicació de la reforma, és obligatori subscriure un contracte per escrit, en tots els casos, independentment de la durada d’aquest.

Respecte al personal de la llar que presta serveis menys de 60 hores al mes que, fins ara, l’ocupador/a no tenia obligació de donar d’alta en la seguretat social, sent aquest personal l’obligat a cursar la seva alta, a partir de l’1 de gener de 2023, serà l’ocupador/a qui tingui l’obligació de realitzar els tràmits d’alta, baixa o variació davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

A més de les modificacions ja comentades, la següent més important és la supressió o derogació de l’extinció del contracte del personal al servei de la llar per Desistiment, que consistia en l’extinció per voluntat de l’ocupador/a, a conseqüència de la pèrdua de confiança, o per no haver adquirit la mateixa, sense necessitat de donar major explicació.

Aquesta figura tenia sentit, entenent que la relació al servei de la llar, és una relació que ha de sustentar-se en la confiança, en tant que té lloc en el si privat de la llar familiar, però els tribunals han posat moltes traves a aquesta figura, en tant que suposa un menyscapte del dret del personal de la llar a no ser acomiadats sense justa causa.

Per tant, a partir d’ara les extincions dels contractes únicament podran dur-se a terme per qualsevol de les causes establertes en l’Estatut dels Treballadors.

S’addiciona com a causa d’acomiadament la disminució d’ingressos o augment de despeses sobrevingudes en la llar, la modificació substancial de les necessitats de la llar, o la pèrdua de confiança justificada.
En aquests supòsits, es manté les condicions de l’extinció, preavís de 7 dies en contractes inferiors a 1 any i de 20 dies, en contractes superiors a 1 any, podent substituir aquest període per una indemnització equivalent al salari corresponent a aquest període, i indemnització de 12 dies per any treballat, amb un topall de 6 mensualitats.

Finalment i no menys important, la norma estableix que les persones al servei de la llar tindran dret a la protecció en matèria de seguretat i salut, especialment en l’àmbit de la prevenció de la violència contra les dones.