Es tracta de les incloses en el Reial decret llei 20/2022 amb les quals es pretén combatre l’alça dels preus i de l’energia.

El passat 28 de desembre de 2022 es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’ucraïnesa i de suport a la reconstrucció de l’Illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.

En l’àmbit fiscal són diverses les mesures que s’adopten, destacant la supressió de l’IVA dels productes frescos que tenien ja el tipus reduït i la reducció del tipus impositiu de l’oli i les pastes.

A continuació, resumim les mesures fiscals més rellevants contingudes en aquest Reial decret llei:

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Amb efectes des d’1 de gener de 2023, s’introdueixen les següents modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

Deducció per maternitat

Quan en el període impositiu 2022 s’hagués tingut dret a la deducció per maternitat i al complement d’ajuda per a infància previst en la Llei 19/2022 en relació amb el mateix descendent, es podrà continuar practicant la deducció per maternitat a partir d’1 de gener de 2023, encara que algun dels progenitors tingués dret al citat complement respecte de dita descendent, sempre que es compleixin la resta dels establerts en la normativa vigent a partir d’1 de gener de 2023.

 

2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

S’introdueix les següents modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA):

Gas natural, briquetes, pèl·lets i llenya

Amb efectes des d’1 de gener de 2023 i vigència fins a 31 de desembre de 2023, s’aplicarà el tipus del 5 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal esmentat en l’apartat anterior, als lliuraments de briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625 per cent.

Mascaretes, Diagnòstic in vitro i vacunes Sars Cov-2

Amb efectes des d’1 de gener de 2023, es modifica la disposició addicional primera del Reial Decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables, amb els efectes següents:

 • L’aplicació del tipus impositiu del 4 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús referides en l’Acord de la Comissió Inter ministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l’article 7 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, es prorroga fins al 30 de juny de 2023.
 • L’aplicació del tipus impositiu del 0 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com a l’efecte del règim especial del recàrrec d’equivalència (recàrrec d’equivalència del 0 per cent), prevista en la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, es prorroga fins al 30 de juny de 2023. Es tracta dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2, les vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea i els serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats.

Energia elèctrica

Amb efectes des d’1 de juliol de 2022 i vigència fins a 31 de desembre de 2023, s’aplicarà el tipus del 5 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de:

 1. Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada de la qual (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mig aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.
 2. Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, de conformitat amb el que s’estableix en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Aliments

Amb efectes des d’1 de gener de 2023 i vigència fins a 30 de juny de 2023:

1. S’aplicarà el tipus del 5 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 1. Els olis d’oliva i de llavors.
 2. Les pastes alimentoses.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 1,4 per cent.

2. S’aplicarà el tipus del 0 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

 1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 2. Les farines panificables.
 3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 4. Els formatges.
 5. Els ous.
 6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5 per cent.

 

3. ALTRES DISPOSICIONS D’INTERÈS

Causa de Dissolució TR de la Llei de Societats de Capital

Únicament als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital no es prendran en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024.

Sí, excloses les pèrdues dels anys 2020 i 2021 en els termes assenyalats en l’apartat anterior, en el resultat de l’exercici 2022, 2023 o 2024 s’apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici conforme a l’article 365 de la citada Llei, la celebració de Junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.

Impost especial sobre l’Electricitat

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 el tipus impositiu del 0,5 per 100.

Contractes d’arrendaments d’habitatge

Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge i suspensió del procediment de desnonament per a llars vulnerables sense alternativa residencial fins al 30 de juny de 2023.