A vegades la confecció de la Renda no es limita a la mera acceptació de l’esborrany facilitat per la AEAT.

En les següents línies oferim unes pinzellades sobre les modificacions normatives i resolucions de Tribunals, així com doctrina administrativa, d’aplicació per a la Renda 2022

En el nostre despatx treballem al llarg de tot l’any en l’anàlisi i aplicació pràctica de totes les novetats que es produeixen.

Modificacions Normatives amb efectes 2022:

 1. Llei 12/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2022: les aportacions personals màximes passen de 2.000 a 1.500. Increment en les contribucions empresarials.
 2. Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context de Pla de Recuperació: exempció per a ajudes públiques vinculades a la rehabilitació d’habitatges. S’amplia l’horitzó temporal per a aplicació de deducció fins a 31 desembre 2023
 3. Llei 6/2023, de 17 de març: modifica la deducció per maternitat aplicable en els períodes 2020 a 2022. En concret, s’amplia l’aplicació de la deducció per maternitat a les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 van passar a trobar-se en situació legal de desocupació, en determinats suposats.
 4. Reial Decret-llei 11/2022, de 25 de juny: l’ajuda de 200 euros per a persones de baixos nivells d’ingressos tributa com a guany patrimonial.
 5. Llei 20/2021, Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022: el denominat “Bono Cultural Jove”, d’un import màxim de 400 euros, té la consideració de guany patrimonial en l’import que hagi estat efectivament utilitzat pel beneficiari.

 

Novetats en Doctrina administrativa (consultes de la Direcció General de Tributs) i Resolucions de Tribunals:

 1. Reducció per irregularitat en plans de pensions: el TEAC ha establert que sí que és possible l’aplicació de la reducció a les prestacions de diversos plans, percebuts en forma de capital i en diversos exercicis.
 2. Despeses de manutenció d’un advocat: requisit de correlació amb l’activitat, despesa realitzada en un dia laborable i prova del mitjà electrònic de pagament: criteris per a la deducibilidad de despeses en àmbit d’activitat professional.
 3. Regularització de les quotes del RETA satisfetes en l’exercici anterior, prevista en el nou sistema de cotització: no procedirà la presentació d’una rectificació d’autoliquidació o d’una declaració complementària respecte a la declaració realitzada en aquest any anterior, en el cas que de la regularització efectuada en l’exercici següent resulti un import addicional a satisfer o un import a retornar, respectivament, en concepte de quotes del RETA.
 4. Base d’amortització d’un ben heretat objecte de lloguer: es modifica criteri d’amortització per a aquests immobles. Es recull jurisprudència del Tribunal Suprem.
 5. Despeses de reparació necessàries per a tornar a llogar l’habitatge i rendes impagades judicialment: s’admet la deducció de despeses quan existeix expectativa de futur arrendament.
 6. Aplicació del mínim per discapacitat en l’IRPF: s’admet la seva aplicació mitjançant altres mitjans de prova diferents de certificats o resolucions expedits per l’IMSERSO o per l’òrgan competent de les Comunitats Autònomes. És possible aplicar la reducció en exercicis anteriors al reconeixement de la condició legal de la discapacitat sempre que es provi que a la data de la meritació concorrien les circumstàncies que van determinar la posterior declaració de discapacitat.
 7. Tributació dels interessos de demora cobrats de la AEAT: es consideren guany patrimonial en la base general (no de l’estalvi). Suposa un canvi de criteri.
 8. Reducció en la base impossible de l’IRPF pel pagament de pensions compensatòries: abasta també als supòsits de fixació mitjançant un conveni regulador formalitzat davant el lletrat de l’Administració de Justícia o el notari, en virtut del règim de separació o divorci de mutu acord.
 9. Deducció per obres de rehabilitació energètica: remissió a la norma en relació al compliment de requisits. La subvenció no formarà part de la base de deducció.
 10. Cessió de vehicles a socis de l’entitat: tributarà com a rendiment del capital mobiliari, no sent aplicable les regles de valoració per a les retribucions en espècie del treball.