Des del 6 de març de 2019 s’han tornat a introduir importants novetats en la Llei d’Arrendaments Urbans.

El Reial decret llei 7/2019 de 1 de març introdueix canvis essencials, molts dels quals ja es contemplaven en el fallit Reial decret llei 21/2018  que va estar en vigor un mes escàs, des del 19 de desembre 2018 al 24 de gener 2019.

Us resumim les principals novetats que s’aplicaran a tots els contractes d’arrendament d’habitatge que se signin a partir del 6 de març de 2019:

Durada

 • Els nous arrendaments tindran una durada mínima de 5 anys si l’arrendador és persona física i de 7 anys si és una empresa.
 • Encara que el contracte se signi per una durada inferior, arribat el dia del venciment del termini, aquest es prorrogarà obligatòriament fins als 5 o 7 anys, tret que l’arrendatari manifesti la seva voluntat de no renovar-lo, amb un mínim de 30 dies d’antelació.

Pròrroga del contracte

 • S’allarga el termini de pròrroga tàcita de 1 a 3 anys.
 • Transcorreguts els 5 primers anys del contracte, si les parts no manifesten la seva voluntat de no renovar-lo, es prorrogarà per 3 anys més.
 • L’arrendador haurà de manifestar la voluntat de no renovar amb una antelació de 4 mesos i l’arrendatari amb una antelació de 2 mesos.

Venda de l’habitatge arrendat

 • El comprador d’un habitatge arrendat ha de respectar el contracte de lloguer, encara que no estigui inscrit en el Registre de la Propietat.

Garanties addicionals

 • El propietari no podrà exigir a l’inquilí més de dues mensualitats de renda addicionals al mes de fiança obligatori.

Despeses de gestió immobiliària

 • Les despeses de gestió immobiliària i formalització de contracte seran a càrrec del propietari quan aquest sigui una empresa.

Recuperació de l’habitatge

 • Per a exercir el dret del propietari a recuperar l’habitatge arrendat abans que finalitzi el contracte, haurà d’al·legar causes com a necessitat de destinar-la a habitatge permanent per a si mateix o familiars de primer grau.
 • Les causes hauran de constar en el contracte, això abans no era necessari, i hauran de ser comunicades a l’inquilí amb un termini de 2 mesos.

Actualització de la renda limitada a l’IPC

 • L’actualització anual de la renda, durant el període del contracte de lloguer, es limita a l’increment de l’IPC.

Índex de referència de preus

 • Es crearà un Índex de Referència Públic de preus de lloguer. En un termini de 8 mesos haurà d’estar en marxa i recollirà informació de diverses fonts com a Registre de la Propietat, Dipòsits de Fiances, Agència Tributària, Cadastre.

Exempció d’impostos

 • S’estableix l’exempció de l’Impost sobre Transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats (AJD) en la formalització de contractes d’arrendaments d’habitatges per a ús estable.

Desnonaments

 • En els desnonaments per impagament del lloguer o finalització del termini del contracte, el Jutjat informarà el demandat de la possibilitat d’acudir als Serveis Socials per a comunicar la seva situació de vulnerabilitat.
 • Si s’apreciés vulnerabilitat, l’Administració competent haurà de comunicar-lo al jutjat, que suspendrà el procediment pel termini màxim de 1 mes.

El nou text legal no afecta als contractes signats anteriorment, que es regularan per la normativa anterior.

No podem oblidar que aquesta norma haurà de convalidar-se per la Diputació Permanent del Congrés, però la veritat és que des del dia 6 de març està en vigor i per tant és d’absoluta aplicació.