Està prohibit el pagament en efectiu d’operacions que el seu import sigui igual o superior a 2.500€ si alguna de les parts intervé en qualitat d’empresari o professional.El 19 de novembre de 2012, va entrar en vigor l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, que va establir la limitació de pagaments en efectiu respecte de determinades operacions.LIMITACIONSLes operacions que el seu import sigui superior o igual a 2.500€, i una de les parts intervingui en qualitat d’empresari o professional, no es podrà pagar en efectiu ni la seva totalitat ni parcialment.En operacions entre particulars es pot seguir pagant en metàl·lic.Si el pagador pot justificar que no té domicili fiscal a Espanya i no actua en qualitat d’empresari o professional, el límit s’augmenta fins als 15.000€.MITJANS DE PAGAMENT CONSIDERATS COM A EFECTIU– Bitllets, monedes i similars tant nacionals com a estrangers.- Xecs bancaris al portador.- Qualsevol altre mitjà de pagament al portador.Els justificants de pagament de les operacions hauran de guardar-se durant un termini de 5 anys.SANCIONS I DENÚNCIESLes persones físiques i jurídiques que incompleixin aquesta limitació en efectiu, ja sigui en el pagament o cobrament d’operacions, seran responsables d’una infracció greu de la qual respondran de manera solidaria.La sanció consistirà en una multa equivalent al 25% de la quantia de l’operació que ha originat la infracció. I com s’ha dit en el paràgraf anterior, les dues parts intervinents en l’operació respondran de manera solidària sobre la mateixa.La infracció prescriurà als 5 anys des de la data del pagament en efectiu.En el cas de veure’s involucrat en una operació que incompleixi la limitació de pagaments en efectiu, hi ha un període de 3 mesos des de la data del pagament en efectiu, per denunciar aquest fet a través de la pàgina de la AEAT, indicant les parts intervinents, import i operació realitzada.Aquesta denúncia eximirà de responsabilitat sobre la infracció a la part denunciant, recaient la totalitat de l’import de la infracció sobre l’altra part.Si l’altra part intervinent presentés amb posterioritat una denúncia idèntica, aquesta denúncia s’entendrà com no formulada.La presentació simultània de denúncia per tots dos intervinents no exonerarà de responsabilitat a cap d’ells.