Efectivament, MOVISTAR “és per sempre” i per tant les seves tarifes ofertades l’any 2012 sota aquest lema publicitari, no poden ser incrementades.La promoció MOVISTAR FUSION va utilitzar en 2012 el lema “per sempre”, centrant-se la qüestió a determinar l’abast d’aquestes dues paraules.Un particular va plantejar una demanda contra TELEFONICA sol·licitant al Jutjat que es declarés nul·la la pujada de les quotes mensuals establertes al maig de 2015 i es condemnés a aquella a retornar-li la diferència abonada.De l’assumpte va conèixer el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Pamplona, que efectivament, va declarar la nul·litat de la pujada de les quotes i va condemnar a TELEFONICA a retornar els imports pagats de més.El Jutjat aprecia que TELEFONICA va modificar sense justificar el cost del producte que va ser contractat en la modalitat “per sempre”, la qual cosa suposa una novació del contracte subscrit entre les parts sense el consentiment del particular, i que el fet que aquest abonés el nou import de la quota no suposa l’acceptació de la modificació, sinó que simplement perseguia evitar una eventual causa de resolució del mateix.El supòsit de fet respon a la contractació pel particular del producte MOVISTAR FUSION l’any 2009, posteriorment, en 2012 va substituir el servei Duo, pel MOVISTAR FUSION i FUSION LINEA ADDICIONAL, les quotes del qual s’estaven promocionant sota el lema “per sempre”. TELEFONICA va mantenir el preu de les quotes fins a juliol de 2015, mes en que les va incrementar.L’empresa de telefonia va oposar a la demanda que el particular, advocat de professió, coneixia la possibilitat d’incrementar les quotes establerta en la clàusula 11 del contracte i que al maig de 2015 es va comunicar aquesta pujada possibilitant la baixa gratuïta del servei.El Jutge entén que es va oferir un contracte indefinit a preu fix i no aprecia la possibilitat que la millora tècnica justifiqués aquest increment, ja que no va ser provada per TELEFONICA. Per tant, va considerar nuls els repetits increments de les quotes i va condemnar a TELEFONICA a retornar les quantitats pagades de més.Evidentment, la sentència és susceptible de ser recorreguda davant l’Audiència Provincial de Pamplona, així que caldrà esperar a veure els propers moviments de TELEFONICA.D’altra banda, cal ressenyar que amb posterioritat a aquesta sentència, s’ha produït un supòsit similar a Madrid, del que va conèixer el Jutjat de Primera Instància Núm. 48.En aquest cas, al contrari que en l’anterior, el Jutjat ha atès les al·legacions de TELEFONICA i ha desestimat la demanda considerant que els increments de les quotes s’ajusten a la legalitat vigent.No obstant l’anterior, això no significa que les dues sentències siguin contradictòries, doncs el Jutge de Madrid comparteix majoritàriament el criteri del Jutge de Pamplona. Simplement, els fets en què se sustenta les dues demandes són diferents :

  • en el cas de Pamplona, el particular va contractar MOVISTAR *FUSION l’any 2012, just en el mateix any en què TELEFONICA va realitzar la campanya publicitària “per sempre”.
  • en el cas de Madrid, el particular va contractar MOVISTAR FUSION l’any 2014, quan TELEFONICA ja no utilitzava el lema “per sempre”, conseqüentment, el Jutge de Madrid entén que no pot prosperar la demanda perquè la publicitat de 2012 no incloïa els productes de 2014.

A tot això, s’ha d’afegir que el particular de Madrid va resoldre el contracte després de l’anunci de l’augment de les tarifes sense cap cost, per la qual cosa no se li ha causat cap perjudici.