El Model 347 és la Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones que s’ha de presentar al llarg del mes de febrer.

Aquest Model no ha sofert cap modificació en relació a l’exercici precedent en el que al seu contingut es refereix, però li recordem que ha de tenir en compte per al seu correcte emplenament.

Estan obligats a presentar aquesta declaració informativa, aquelles persones físiques o jurídiques, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, quan hagin realitzat durant l’any natural previ, operacions amb una altra persona o entitat la xifra conjunta de la qual superi els 3.005,06 euros.

Aquesta declaració té una finalitat primordial: servir com a instrument a la Inspecció dels Tributs per al desenvolupament de les seves funcions de comprovació i inspecció. Per aquest motiu és important el seu correcte emplenament, així com la concordança amb les declaracions presentades al llarg de l’any pel contribuent.

Cal recordar que les entitats que utilitzin el sistema de gestió de llibres a través de la Seu electrònica de la AEAT (SII), no estaran obligats a presentar aquesta declaració.

Amb la publicació de l’Ordre HAC/1148/2018, de 18 d’octubre, es modifica novament l’Orde EHA/3012/2008, de 20 d’octubre, per la qual s’aprova el model 347 de declaració anual d’operacions amb terceres persones, per a establir amb caràcter indefinit el termini de presentació del model 347 el mes de febrer.

Quina informació i de quina manera s’ha de proporcionar?

 • La informació se subministrarà desglossada trimestralment i el criteri que se seguirà per a la imputació de les factures, serà segons el seu registre en els llibres de l’IVA. Aquest criteri pot provocar discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor.

– Les factures expedides han d’estar anotades en el moment en què es realitzi la liquidació i pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.

– Les factures rebudes han d’estar anotades conforme es rebin i dins del període de liquidació en què procedeixi efectuar la seva deducció.

 • S’habilita un apartat per a informar de les percepcions en metàl·lic que superin en conjunt l’import de 6.000 euros, aquesta xifra es continuarà subministrant en termes anuals.
 • S’habilita, un apartat per a informar de l’Import anual de les operacions reportades amb criteri d’IVA de caixa, tant per als subjectes acollits a aquest règim, com per als subjectes passius, no acollits, i que siguin destinataris d’operacions realitzades pels subjectes acollits al Règim de Criteri de Caixa. L’import d’aquestes operacions s’informarà en còmput anual (sense desglossament trimestral), diferenciant entre les operacions realitzades i les reportades.
 • En el cas en què existeixin devolucions, descomptes, bonificacions o modificacions de la base imposable, hauran de ser reflectides en el trimestre natural en què s’hagin produït les mateixes.
 • Queden excloses del deure d’incloure’s en el Model 347, totes aquelles operacions respecte de les quals existeix una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració Tributària mitjançant declaracions específiques. Per tant, totes les operacions sotmeses a Retenció no s’han de declarar en aquest model, incloent els arrendaments de locals, que estan inclosos en el model 180, traslladant l’obligació d’informar sobre la Referència Cadastral de l’immoble a l’arrendador en el propi model 180.
 • Es consignaran per separat en el model les Operació amb Inversió del Subjecte Passiu i també les Operacions de Règim de Dipòsit Diferent del Duaner.
 • Es manté l’obligació de presentació del model 347, per a totes les operacions de les Comunitats de Propietaris i les Entitats o Establiments Privats de Caràcter Social (Art. 20, Tres, Llei 37/1992). S’informarà d’aquestes operacions en còmput anual.

Altres dades d’interès sobre el Model 347:

 • Les operacions que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA, s’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de manera separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual.
 • En les caselles trimestrals es poden consignar imports negatius, sempre que l’import anual, en el seu valor absolut (sense signe), superi els 3.005,06 euros.
 • Per al càlcul de la xifra a declarar en el model es computaran de forma separada els lliuraments de béns i serveis i les adquisicions d’aquests, inclòs l’IVA que greu aquestes operacions. L’import d’aquestes operacions es declararà net de devolucions, descomptes o bonificacions concedides hagudes en el mateix període.
 • No han de presentar model 347 les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes de l’IRPF per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca, o del recàrrec d’equivalència, salvo per les operacions per les quals emetin factura.
 • Per quantitats percebudes en metàl·lic a l’efecte del model 347, s’entendran només les monedes i bitllets de curs legal.
 • En el model 347 han d’incloure’s l’import de les subvencions, ajudes o auxilis (no reintegrables), tant rebuts com concedits, sempre que superin els 3.005,06 euros per perceptor.
 • Estan obligats a presentar model 347 tots els arrendadors de locals de negocis, ja que a l’efecte de la Llei de l’IVA tots tenen la qualificació d’empresaris.
 • En els pagaments a entitats financeres, en el cas de pagaments de quotes de lísing es consignarà tant la part corresponent a l’arrendament com la corresponent a la càrrega financera, mentre que en els pagaments dels préstecs només ha de ser objecte de declaració el pagament dels interessos.
 • Les entitats asseguradores hauran de consignar separadament d’altres operacions, les d’assegurances, és a dir, les primes o contraprestacions rebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l’exercici de l’activitat asseguradora.
 • Les operacions que s’entenguin realitzades a Canàries han d’incloure’s en el model 347 per l’import total de la contraprestació que serà la que resulti de les normes vigents per a la determinació de la base imposable del IGIC afegint les quotes repercutides o suportades per aquest impost. És a dir, han d’incloure’s en el model 347 els serveis prestats a establerts a les illes Canàries. Les operacions que no s’inclouen en el model 347 són els lliuraments i adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions (enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla).