Facilitats i millores per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris.

El 15 d’abril de 2023 va entrar en vigor la nova Ordre HFP/311/2023, de 28 de març, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament, augmentant-ho de 30.000€ a 50.000 euros. L’objectiu és oferir facilitats per al compliment de les obligacions tributàries donades les dificultats economicofinanceres de caràcter transitori, tenint en compte el context econòmic derivat de l’escalada de preus associat a la invasió russa.

Aquest límit de 50.000€, arran de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del 10 de juny (BOE), també s’aplicarà als tributs cedits a les Comunitats Autònomes.

De manera complementària, s’han dictat dues noves instruccions, 01/2023, de 31 de març, i la instrucció 2/2023, de 3 d’abril, que ofereixen millores a la tramitació d’ajornaments i fraccionaments, complementàries a l’ordre exposada en el punt anterior, entre les quals destaquen les següents mesures:

  • Flexibilització en els terminis màxims, s’eleven de 12 a 24 mesos per a les persones físiques, i en el cas de les persones jurídiques passen de 6 a 12 mesos.
  • Concessió de l’ajornament automàtica, es resolen els expedients en qüestió de segons, per la qual cosa si el sol·licitant aquesta subscrit al sistema d’avisos de l’Agència Tributària, se li remet un avís immediatament amb la resolució de la sol·licitud.
  • En els supòsits per sobre de 50.000€ que requereixen aportació de garanties, també veuen millorat el seu règim jurídic:
    1. Els terminis passen de 36 a 60 mesos, quan s’aporti aval bancari o assegurança de caució.
    2. Els terminis s’eleven de 24 a 36 mesos quan s’aporti garantia un immoble urbà sense càrregues.

L’Agència Tributària calcula que aquestes mesures afectaran 750.000 contribuents, que veuran millorades i tindran més facilitats per a obtenir ajornaments i fraccionaments dels seus deutes tributaris.