Les Comunitats de propietaris només poden prohibir l’activitat de destinar un pis a habitatge vacacional si l’acord s’adopta per majoria.

L’Audiència Provincial de les Palmes, en Sentència 552/2022, de 23 de juny, a establert que l’acord per majoria que prohibia l’activitat de pisos vacacionals és nul ja que es requereix unanimitat.

En el cas que ens ocupa, una propietària va interposar demanda contra l’acord adoptat per la majoria d’una comunitat pel qual es prohibia el destí d’un pis a ús turístic.

El Jutjat de Primera Instància va desestimar la demanda en considerar que era suficient amb una majoria qualificada de 3/5 de propietari per a poder modificar els Estatuts de la Comunitat i prohibir la referida activitat.

No obstant això, l’Audiència Provincial interpreta que per a poder prohibir totalment l’activitat es requereix unanimitat de conformitat a l’article 17.6 de la Llei de Propietat Horitzontal.

El Tribunal distingeix entre limitar, regular o condicionar l’exercici de l’activitat, la qual cosa requeriria que l’acord s’adoptés per majoria de 3/5 parts i la prohibició absoluta d’aquesta activitat.

Tot propietari té total llibertat per a exercir els seus drets sobre el pis del qual és titular i poder realitzar les activitats que entengui adequades sobre el seu immoble sempre que s’ajusti al règim de la propietat horitzontal.