L’arrendador renúncia al cobrament de la renda durant el temps equivalent al cost de les obres que executarà l’inquilí.

Des de 2013, amb la Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat de Lloguer d’Habitatge, s’inclou la rehabilitació per renda en el marc de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). L’inquilí que paga amb obres té els mateixos drets que qualsevol un altre, com la durada mínima de tres anys del contracte o la possibilitat d’acabar el mateix a partir del sisè mes.

Mitjançant aquesta opció, molts hereus d’habitatges sense diners suficients per afrontar les reformes necessàries en les mateixes, poden substituir la renda mensual per l’execució d’obres. A canvi, els inquilins es comprometen a fer millores per un valor determinat durant un termini concret, en el qual no tenen obligació de pagar cap renda.

La rehabilitació d’habitatge a canvi de renda no és un dret de l’inquilí, sinó un acord. En aquests casos, es pacta el que les parts convinguin atenent al valor de les obres i del lloguer. Per exemple, si el lloguer mensual és de 400 euros i l’inquilí es compromet a executar unes obres que li costaran 4.000 euros, això significarà que durant 10 mesos no haurà de pagar la renda. El valor de les obres pot ser tan significatiu que l’inquilí no arribi a abonar cap renda durant tota la vigència del contracte.

No és un contracte de lloguer qualsevol. Tant la renda com les obres han d’estar quantificades conforme a un projecte en el qual s’especifiquin qualitats, acabats, materials, preu, terminis, etcètera.  El benefici més important per a l’inquilí és no haver de disposar de diners en efectiu per poder accedir a un habitatge. La recompensa per al propietari és aconseguir un habitatge revaloritzat.

Ara bé, al propietari de l’immoble les obres no li surten gratis, sinó que les paga renunciant al cobrament de la renda i haurà de tributar per elles en l’IRPF com a rendes en espècie.

La reforma per renda o la renda mixta -part econòmica i part obres- pot donar-se al començament de l’arrendament o després, encara que el més habitual és que s’acordi en la signatura del contracte. Sota aquesta premissa encaixen tot tipus d’obres, encara que sembla que va més encaminat a les de certa envergadura, ja que la llei parla de “rehabilitació o reforma”. En la rehabilitació per renda l’obligació principal de l’inquilí són les obres, o les obres més una renda simbòlica.

Que propietari i inquilí pactin aquesta fórmula és una bona idea per donar sortida als habitatges degradats, antics, que no compleixen les condicions d’habitabilitat i que d’una altra manera estarien buides.

 .