A partir de l’1 de gener de 2016 les societats civils amb objecte mercantil passaran a tributar per l’Impost de Societats. Les que no tinguin objecte mercantil seguiran tributant com fins ara. Ens estem referint a les societats en les quals la seva activitat econòmica s’enquadri dins de l’apartat 1 de l´IAE.Això comporta que les de societats civils amb objecte mercantil, deixin de tributar tal com ho venien fent, com a atribució de rendes a través de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.La nova tributació serà a través de l’Impost de Societats, és a dir, que el benefici de la societat tributarà al tipus del 25%, i els socis de l’entitat hauran de tributar per rendiments del treball.S’estableix també un règim transitori durant el primer semestre de 2016 per a les societats civils que estant obligades a tributar per l’Impost de Societats no desitgin fer-ho, habilitant per a les mateixes un Règim especial de dissolució i liquidació amb una sèrie de beneficis fiscals:

  • La societat seguirà tributant per atribució de rendes durant el procés de liquidació, l’acord de la qual ha d’adoptar-se durant el primer semestre del 2016, amb un termini de 6 mesos per a l’extinció de l’entitat des de la data de l’acord.
  • Exempció del ITP i AJD (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats).
  • Ajornament de la tributació de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana, en cas que els socis s’adjudiquin algun immoble. Aquest impost es reportarà si es produeix una posterior transmissió, mantenint com a data d’adquisició la del moment en què aquest immoble va ser adquirit per la societat.
  • Ajornament de la tributació dels guanys/pèrdues patrimonials pels actius rebuts pels socis al moment de la liquidació. Només es tributarà pels diners i crèdits rebuts, la resta d’actius tributaran quan es produeixi una posterior transmissió, mantenint com a data d’adquisició la del moment en què aquests actius van ser adquirits per la societat.

Actualment, diferents juristes estan sol·licitant una modificació de l’Impost de Societats, ja que el mateix grava a “les persones jurídiques” i segons el Codi de Comerç les societats civils manquen d’aquesta personalitat jurídica. Pel que no es pot descartar que sorgeixi alguna altra sorpresa legislativa referent a aquest tipus de societats.