L’Agència Tributària ha iniciat una campanya per a eliminar a les empreses fantasma.

Es considera empresa fantasma a aquella que no té activitat.

La majoria d’empreses fantasma es troben domiciliades a Madrid, Catalunya i Andalusia. De fet, aquests tres territoris, sumen el 52,7% de totes les societats inactives a Espanya.

L’Agència Tributària pretén que es liquidin les empreses que porten anys sense realitzar activitat i sense dipositar els comptes en el Registre Mercantil, atès que poden ser utilitzades per a entramats fraudulents o per a obtenir beneficis fiscals de manera irregular.

La forma triada per l’Agència Tributària per a “incentivar” la liquidació d’aquestes empreses, és a través de sancions per l’incompliment de l’obligació de dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

Així, amb l’aprovació del Reial Decret 2/2021 de 12 de gener, es determinen els criteris de l’import de les sancions i en aquests últims mesos s’han començat a aplicar les sancions, que seran:

  • Del 0,5 ‰ de l’import total de les partides d’actiu més el 0,5 ‰ de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària.
  • Si no s’aporta aquesta última declaració tributària, la sanció serà del 2% del capital social.
  • Si s’aporta la declaració tributària i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos major que el 2% del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim, reduït un 10 %.

És evident per tant que resulta arriscat mantenir una societat inactiva o fantasma en l’actualitat i que el més convenient és procedir a la liquidació d’aquesta, atorgant la corresponent escriptura de dissolució i liquidació davant Notari i procedint a la inscripció d’aquesta liquidació en el Registre Mercantil del domicili social, de manera que la societat en qüestió sigui declarada extingida.