El Tribunal Suprem dicta dues Sentències en unificació de doctrina, mitjançant les quals canvia el seu polèmic criteri de 2014 sobre el càlcul d’Indemnització, abaratint el cost de les Empreses en aquesta partida.

La Sentència del Tribunal Suprem de data 29 de setembre de 2014, ara sense efecte, l’alt Tribunal interpretava que aquells treballadors amb antiguitat anterior al 12 de febrer de 2012 i que eren acomiadaments després de la reforma laboral, tenien dos trams de càlcul: un a raó de 45 dies per any fins a l’11 de febrer de 2012 i un altre a raó de 33 dies per any a partir del 12 de febrer de 2012.

A la vegada, la citada Sentència interpretava que aquells treballadors que superaven en el primer tram de càlcul els 720 dies d’indemnització, límit màxim d’indemnització després de la Reforma Laboral, podien seguir acumulant indemnització durant el segon tram fins a aconseguir el límit màxim d’indemnització anterior a la citada reforma, que era de 1.260 dies (42 mensualitats).

Les recents Sentències del Tribunal Suprem, de 2 de febrer de 2016 i de 18 de febrer de 2016 de forma unitària i ambdues en Unificació de Doctrina, anul·len el criteri que s’aplicava fins avui segons la Sentència de la mateixa instància i que va plantejar una gran polèmica, al no ser massa clara en la seva interpretació i encarir, al contrari que la Reforma Laboral, el càlcul de la indemnització per Acomiadament.

Per tant, s’aclareix d’aquesta manera el càlcul de les indemnitzacions per Acomiadament d’aquells treballadors contractats abans de la reforma laboral de 2012, això és, abans del 12 de febrer de 2012 i que, a data de publicació de la mateixa, superaven els 720 dies màxims d’Indemnització.

En el cas que la indemnització que correspongui al treballador, a data 12 de febrer de 2012, superés els 720 dies, la indemnització queda congelada a aquesta data sense superar, en cap cas, les 42 mensualitats (1.260 dies).

Encara que pot semblar que la situació és la mateixa, no és així, comparem una situació amb la interpretació de tots dos escenaris jurisprudencials:

Un treballador és acomiadat el 26 de febrer de 2016 i per la seva antiguitat, durant el primer tram de càlcul (abans del 12 de febrer de 2012) ha generat el dret de 921 dies d’indemnització:

Sentència TS de 29 de setembre de 2014. – Segons s’interpretava, en superar els 720 dies en el primer tram, es podia seguir acumulant indemnització, ara a raó dels 33 dies sense arribar a superar els 1.260 dies, és a dir, que el treballador cobraria 921 dies + 132 dies acumulats (1.053 dies).

Sentències TS de 2 i 18 febrer de 2016. – Amb la nova interpretació, el nostre treballador de l’exemple, tan sols cobraria com a indemnització 921 dies, és a dir, que el temps transcorregut des de l’11 de febrer de 2012, no se li tindria en compte per a la mateixa.