Cada any s’endureixen més els requisits per a poder accedir a la jubilació, bé quant a edat, bé a temps cotitzat.

Després de 10 anys d’aplicació de la reforma de les pensions i a l’espera de la tan anunciada reforma, els requisits d’anys cotitzats i/o edat, han anat augmentant gradualment, passant dels 65 anys i 35 anys cotitzats, a 66 anys i 4 mesos o 37 anys i 9 mesos cotitzats.

Des de 2013, amb l’aplicació de la Llei 27/2011, de 1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, l’accés a la jubilació ha anat variant en funció de l’edat de l’interessat, així com de les seves cotitzacions, sent necessari, a la finalització del període transitori, haver complert l’edat de 67 anys o bé els 65 anys quan s’acrediti tenir una cotització de 38 anys i 6 mesos (aquests requisits seran exigibles si s’accedeix a la jubilació sense estar d’alta o situació assimilada).

Havent transcorregut 10 anys de període transitori, que abasta des de l’any 2013 a l’any 2027, en el qual s’han anat incrementant progressivament, tant l’edat de jubilació com el període de cotització, a partir de 2023, els requisits d’accés seran els que a continuació es detallen:

Edat

S’incrementarà en dos mesos per any des de 2023 fins a 2027. Per tant, l’any 2027, s’hauran de tenir 67 anys complerts per a poder jubilar-se, o bé 65 anys complerts i una cotització efectiva de 38 anys i 6 mesos, que és el que es denomina carrera professional completa:

 

ANYS PERIODES COTITZATS EDAT EXIGIDA
2023 37 anys i 9 mesos o més

Menys de 37 anys i 9 mesos

65 anys

66 anys i 4 mesos

20234 38 anys o més

Menys de 38 anys

65 anys

66 anys i 6 mesos

2025 38 anys i 3 mesos o més

Menys de 38 anys i 3 mesos

65 anys

66 anys i 8 mesos

2026 38 anys i 3 mesos o més

Menys de 38 anys i 3 mesos

65 anys

66 anys i 10 mesos

A partir 2027 38 anys i 6 mesos o més

Menys de 38 anys i 6 mesos

65 anys

67 anys

 

L’edat mínima pot ser rebaixada o anticipada, únicament per a aquelles persones que es trobin d’alta o en situació assimilada a l’alta, en determinats supòsits especials com:

 • Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista (tenir cotitzacions abans del 01-01-1967).
 • Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista, per causes no voluntàries.
 • Jubilació parcial.
 • Jubilació especial als 63 anys.
 • Jubilació del personal de l’Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l’Ertzaintza.
 • Jubilació flexible.
 • Jubilació de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

A l’efecte d’acreditar el període mínim de cotització, només es computaran les cotitzacions efectivament realitzades o les assimilades a elles, i no es tindrà en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries

Aquest període mínim de cotització variarà en funció de la situació en la que es trobi el treballador quan sol·liciti la pensió de jubilació:

 • Treballadors en situació d’alta o assimilada:
  • Període de cotització genèric: 15 anys, és a dir 5.475 dies.
  • Període de cotització específic: 2 anys hauran d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret o a la data en què va cessar l’obligació de cotitzar, si s’accedeix a la jubilació des d’una situació d’alta o assimilada, sense obligació de cotitzar
 • Treballadors en situació de no alta ni assimilada:
  • Període de cotització genèric: 15 anys, és a dir 5.475 dies.
  • Període de cotització específic: 2 anys hauran d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret

 

Base reguladora de la Pensió (BR)

Des de 2022, la base reguladora serà el quocient que resulti de dividir per 350 les bases de cotització de la persona interessada durant els 300 mesos immediatament anteriors al mes previ de la jubilació, és a dir les bases de cotització dels últims 25 anys.

Les bases de cotització dels 24 mesos immediatament anteriors al mes previ a la jubilació, es prenen pel seu valor nominal, i les restants bases de cotització, s’actualitzen d’acord amb l’evolució de l’IPC a partir del mes 25.

Si en el període que hagi de tenir-se en compte per al càlcul de la BR hi hagués mesos durant els quals no existís obligació de cotitzar, les primeres 48 mensualitats s’integraran amb la base mínima existent a cada moment, i la resta de mensualitats s’integraran en el 50% d’aquesta base mínima.

 

Percentatge de la Pensió

La quantia de la pensió de jubilació contributiva, resulta de l’aplicació a la base reguladora del beneficiari, el percentatge que correspongui d’acord amb els anys de cotització acreditats en el moment de jubilar-se.

En el supòsit de no disposar de la carrera laboral completa, o de l’edat de jubilació requerida, és a dir, jubilar-se de forma anticipada, s’aplicaran els coeficients reductors establerts per la  Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de Pensions.

 

Abonament

La pensió s’abona en 14 pagues i està subjecta a tributació d’IRPF. Les pagues extraordinàries es fan efectives els mesos de juny i novembre, i són pel mateix import que la mensualitat ordinària i es revaloritza anualment, segons l’IPC previst per a cada exercici.

Es garanteixen quanties mínimes en funció de l’edat i les càrregues familiars de la persona jubilada.

 

Incompatibilitats/ Compatibilitats / Extinció

Incompatibilitat: La percepció de la pensió de jubilació és incompatible amb la realització de qualsevol treball del pensionista, ja sigui per compte d’altri o per compte propi, que doni lloc a la seva inclusió en el Règim General o en algun dels Règims Especials.

Compatibilitat: La percepció de la pensió de jubilació és compatible amb

 • Jubilació parcial.
 • Jubilació flexible.
 • Jubilació activa.
 • Exercici de l’activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats en alta en una mutualitat alternativa o exempts de causar alta en el RETA.
 • El manteniment de la titularitat del negoci i l’exercici de les funcions inherents a aquesta titularitat.

 

La percepció de la pensió de jubilació s’extingeix per defunció del pensionista.