Hisenda controla cada vegada més les operacions bancàries i en efectiu dels autònoms i empreses. A part de amb els seus propis mitjans, compta amb la col·laboració dels bancs, que estan obligats a informar sobre determinats moviments en els comptes dels seus clients.

L’Agència Tributària porta anys coordinant la seva acció de prevenció del frau fiscal amb les entitats financeres. Aquestes últimes no sols tenen l’obligació de facilitar les dades sobre qualsevol moviment d’un client que el fisc sol·liciti en el marc d’una recerca, sinó que també han d’informar l’autoritat fiscal sobre les transferències, ingressos i sortides d’efectiu que superin certs límits marcats per la llei.

QUANTITATS I MOVIMENTS QUE EL BANC REPORTA A HISENDA

La comunicació entre Hisenda i les entitats bancàries és constant, en tot el relatiu a ingressos, retirades d’efectiu i traspassos. Tenen l’obligació de facilitar informació sobre tots els moviments en els comptes dels seus clients relatives a:

  • Les transaccions amb el banc efectuades amb bitllets de 500 euros.
  • Qualsevol operació que superi els 10.000 euros.
  • Les transaccions amb el banc per import superior a 3.000 euros si es fan en metàl·lic.
  • Els préstecs i crèdits de més de 6.000 euros.

L’entitat financera comunicarà a Hisenda i al Banc d’Espanya el nom del titular del compte a la qual es va realitzar l’abonament o de la qual es va retirar els diners, i de l’import concret. Segons la Llei 10/2010 del 28 d’abril, les sancions per no justificar degudament aquests moviments bancaris poden ser d’entre 60.000 i 150.000 euros.

LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU

Una altra de les bases d’Hisenda per a lluitar contra el frau fiscal és limitar els pagaments en efectiu per part de les operacions en les quals intervé un professional o empresari.

Amb l’entrada en vigor de l’article 7 de la Llei 7/2012 es va establir un límit de pagaments en efectiu respecte a determinades operacions.

  • No podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
  • El citat import serà de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

No obstant això, aquest límit podria tenir els dies comptats. L’actual Govern porta gairebé un any considerant baixar de nou el límit de pagaments en efectiu per a autònoms, professionals i empreses a 1.000 euros.

LÍMITS DE MOVIMENTS EN ELS QUALS S’EXIGEIX DECLARACIÓ PRÈVIA

A més d’haver-hi certes quantitats i operacions que obliguen el banc a reportar la identitat del client a Hisenda, hi ha uns altres en els quals directament, serà la persona qui tingui l’obligació d’emplenar un formulari previ.

  • Moviments d’entrada o sortida a Espanya de quantitats en efectiu, xecs al portador o altres mitjans de pagament no nominatius iguals o superiors a 10.000 euros: La declaració haurà de presentar-se prèviament a la realització del moviment davant els Serveis de Duanes. Si el moviment procedeix d’algun país membre de la UE, bastarà amb fer la declaració a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària amb, almenys, sis dies d’antelació.
  • Moviments per territori nacional d’imports iguals o superiors a 100.000 euros: La declaració en aquest cas, haurà de ser presentada davant les Dependències Provincials de Duanes i Impostos especials.

La declaració és gratuïta i no està sotmesa al pagament de cap taxa. Aquest document (el formulari S1) es troba disponible en les pàgines web de l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària.