Novament, els Jutjats reconeixen que els Autònoms Societaris tenen dret a Bonificar-se, igual que la resta de Treballadors Autònoms, això és, a acollir-se a la tarifa plana de Cotització per a Autònoms.

Encara que la Tresoreria General de la Seguretat Social insisteix a denegar aquestes bonificacions de quotes en la Seguretat Social, els Jutjats Contenciosos Administratius, cada vegada amb major insistència, consideren que els Autònoms Societaris tenen el mateix dret que la resta de col·lectius, de tenir una bonificació de les seves quotes, màximament quan, a més, aquest col·lectiu té unes bases mínimes més altes i, per tant, un major cost.

El supòsit analitzat en el present article, és el de la Sentència núm. 220/2019 de 1 de juliol del present, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Lleó, la qual rebutja que la bonificació de les quotes d’Autònoms, comunament coneguda com a “Tarifa Plana”, sigui exclusiva per als Autònoms que assumeixen el risc del seu negoci, quedant, per tant exclosos del seu benefici “Els Administradors de Societats Mercantils, quan posseeixen el control efectiu d’aquestes”.

No hem d’obviar que la tarifa plana suposa que la quota mensual de cotització d’Autònoms, serà de 60.-€ mensuals, durant un període de 12 mesos, des de l’alta d’Autònoms, com explicàvem en el nostre blog REFORMA DEL TREBALL AUTÒNOM.

Segons el Jutjat d’Instància, el demandant compleix tots els requisits per a estar inclòs dins de l’àmbit d’aplicació de l’Estatut del Treball Autònom, ja que es tracta d’una persona física, que fa treball per compte propi, fora de l’àmbit d’Organització i Direcció d’un tercer, realitzant l’activitat econòmica, a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa.

Per part de l’Administració demandada argumentava que, sent que l’art. 31 de l’Estatut de Treballador Autònom es referia, únicament als Socis de Societats Laborals i als Socis de Cooperatives, s’exclouen tàcitament als Autònoms Societaris, però el Jutjat entén que no es dona aquesta exclusió tàcita i sí que l’explicita en causar alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

En tot cas, segons es desprèn aquesta fallada, s’ha de valorar que la Tarifa Plana el que pretén és estimular l’Auto – Ocupació, cosa que fan els Autònoms, sigui com sigui la forma que li donin al seu negoci, per tant, tots tenen dret a beneficiar-se d’aquestes bonificacions.