Totes les Empreses estan obligades a tenir un registre de jornada diari de tota la seva plantilla laboral.

Des del passat 12 de maig de 2019, després de la publicació del RD – Llei 8/2019 de 8 de març de 2019, de Mesures Urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball , les empreses tenen obligació de disposar d’un registre diari de les jornades laborals individualitzades.

En aquest sentit, l’art. 10 del citat text legal recull que “Les empreses garantiran el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora”. 

Encara que aquest registre és obligatori, la norma no especifica un sistema de registre, deixant la porta oberta a la negociació col·lectiva, o pacte entre empreses i la representació social, en cas que existeixi en el si de la companyia. En cas de no arribar-se a un acord, l’empresa, de manera unilateral, podrà establir el sistema que consideri més adequat.

Hem de destacar que, en les actuacions inspectores dutes a terme fins avui, la major part de les actes d’infracció més habituals que han aixecat, ho han estat per la “no implementació d’un sistema adequat per a complir amb la normativa”, en cas de registre horari manual, especialment si es registren jornades exactes i sense cap mena de variabilitat.

Per tant, totes les Empreses han de tenir aquest registre de jornades diàries en el qual, almenys, ha de constar l’hora d’inici i finalització de la jornada laboral, encara que recomanem que es registri, d’igual forma, els descansos o interrupcions en jornades partides, o hores d’esmorzar, menjar, etc. a fi d’evitar haver de justificar davant una actuació inspectora o qualsevol altre tipus de reclamació, hores d’excés de jornada que, realment, no s’han realitzat.

Aquest registre de Jornades ha d’estar sempre en el centre de treball, a la disposició de qualsevol treballador, dels representants legals dels mateixos i, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social. D’igual manera, haver de conservar-se, com la resta de documentació laboral, per un període de 4 anys.

L’incompliment d’aquesta obligació està tipificat com falta greu. Pot comportar per a les Empreses infractores, una sanció de fins a 6.250.-€