Una mare obté la revocació d’una donació a favor del seu fill per causa legal d’ingratitud.

L’Audiència Provincial d’Astúries ha revocat la donació realitzada per la mare a favor del seu fill per causa legal d’ingratitud per maltractament psicològic, en Sentència núm. 128/2021, de 22 de març.

Els detalls del cas són els següents:

  1. La mare va donar al seu fill 68 participacions socials d’una societat mercantil familiar, donant-li el control absolut d’aquesta.
  2. La mare havia treballat en l’empresa familiar 50 anys i portava la direcció de la mateixa des de feia 30 anys.
  3. El fill, una vegada va tenir el control total de la societat, va revocar el càrrec d’administradora de la mare, li va reduir la retribució econòmica que venia percebent, i finalment la va acomiadar de l’empresa de males maneres.
  4. El fill va cessar amb la seva mare tota relació personal impedint-li veure als seus néts.
  5. Tot això va causar a la mare un trastorn adaptatiu causat pel maltractament psicològic efectuat pel fill.

L’article 648 del Codi Civil preveu diverses causes de revocació de donacions per ingratitud del donatari, en concret l’apartat primer recull la revocació per atemptar contra l’honor del donant.

Succeïts els fets exposats anteriorment, la mare va interposar demanda enfront del seu fill sol·licitant la revocació de la donació realitzada. En primera instància, el Jutjat que va conèixer de l’assumpte va desestimar la demanda.

Interposat recurs d’apel·lació per la mare, l’Audiència Provincial d’Astúries, Secció 6a, va estimar el mateix i va revocar la donació en entendre que no s’estava davant una mala relació familiar sinó davant una actitud del donatari duta a terme en detriment del benestar de la seva mare, tant econòmicament, com sobretot mentalment, sense mostrar cap agraïment per la donació i provocant-li un trastorn adaptatiu, essencialment per l’impediment de poder veure als seus néts.