L’Agència Tributària considera que la deduïbilitat de les despeses està condicionada a la seva justificació documental (mitjançant original de la factura) i el seu registre en els llibres obligatoris.

No obstant això, una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pot significar un canvi en el criteri. Concretament, la Sentència número 318/2019 estableix que han de considerar-se com a deduïbles aquelles despeses justificades en tiquets (i no documentats en factures), quan corresponen a despeses directament relacionades amb el desenvolupament de l’activitat econòmica.

Entrant de ple en la sentència, podem assenyalar, que en la pràctica no resulta tan positiva com sembla. S’admet la deduïbilitat dels tiquets sempre que es justifiquin com a despeses necessàries per al desenvolupament de l’activitat. És a dir, que, posats en dubte mitjançant una mínima motivació per part de l’Administració, correspon al contribuent provar aquesta “afectació”, que en alguns casos resulta pràcticament impossible.

La sentència només afecta a l’IRPF, a l’efecte d’IVA la doctrina continua inalterable: el tiquet no és un element suficient per a exercir la deduïbilitat de l’IVA Suportat, és necessari obtenir factura si tenim la pretensió de, a més de deduir la despesa, aplicar la deducció de l’IVA suportat.

Sobre la base d’aquesta anàlisi, el nostre consell: obtingui factura sempre que sigui possible i justifiqui l’afectació de la despesa a la seva activitat econòmica.