Divendres que ve 18 d’octubre de 2019, tindrà lloc la Vaga General de treballadors a Catalunya, convocada pels Sindicats Intersindical – CSC i IAC, si bé ho sindicats majoritaris no s’han sumat a aquesta convocatòria.

Amb motiu de l’esmentada vaga, que pot afectar el normal funcionament de les Empreses, a continuació, detallarem una sèrie de punts bàsics que, tant les Empreses com els Treballadors de les mateixes han de tenir en compte a l’efecte de conèixer quina és la forma legal de conducta davant aquest atur general:

 • La Vaga és un dret fonamental i individual dels treballadors i treballadores especialment protegit. Tots els empleats titulars d’una relació laboral, ja sigui ordinària o especial, tenen dret a secundar-la totalment o parcialment el dia 18 d’octubre. Així mateix, poden sumar-se a la vaga o abandonar-la si prèviament s’han adherit a aquesta.
 • Els treballadors i treballadores que s’uneixin a la vaga, no estan obligats a comunicar-ho a l’Empresa prèviament, per la qual cosa, probablement, fins al dia 18 d’octubre, les Empreses no tenen coneixement de quins treballadors i treballadores han decidit sumar-se a la vaga.
 • Com a recomanació general a les Empreses, no han de requerir als empleats perquè informin sobre si exerciran o no el seu dret a subscriure’s a la vaga, ja que aquest gest podria interpretar-se com una actuació per a desincentivar la participació en la vaga o, cosa que és el mateix, podria considerar-se una violació de l’esmentat dret.
 • Sí que és possible, als efectes merament informatius, sol·licitar a la plantilla, sense cap exigència, que informin si exerciran o no el seu dret a subscriure’s a la vaga, a l’efecte de garantir el dret a treballar d’aquells que no desitgin secundar la vaga.
 • El Comitè d’Empresa, els delegats i delegades de personal o els propis treballadors i treballadores, poden sol·licitar a l’Empresa la convocatòria d’una Assemblea, amb un preavís de 48 hores, per a tractar el tema de la vaga.

L’Empresa haurà de facilitar un lloc del centre de treball per a dur a terme aquesta assemblea, però aquesta haurà de dur-se a terme fora de l’horari laboral, atès el poc temps que existeix entre la convocatòria i l’atur, i la situació excepcional per la qual es convoca la vaga, en aquesta ocasió no serà possible complir amb el termini de preavís.

 • L’exercici del dret a vaga per part dels treballadors i treballadores és una de les causes de la suspensió del contracte de treball i, en conseqüència, les obligacions de “treballar” per part del treballador o treballadora i de “remunerar” per part de l’Empresa, queden exonerades.
 • Si t’adhereixes a la vaga no perceps el salari corresponent als dies o hores no treballades. El dret de vaga repercuteix tant sobre el salari basi com sobre els complements salarials, incloent-se la part proporcional de retribució del descans setmanal com la part proporcional de les pagues extraordinàries, així com la part proporcional de beneficis, únicament s’exclou en les prestacions extrasalarials.
 • Les vacances no es veuran afectades per l’exercici del dret de vaga, ni en la seva durada ni en el seu pagament.
 • Durant la durada de la suspensió de contracte, les obligacions de totes dues parts es mantenen d’igual forma.
 • En cap cas, es poden exercir per part de les Empreses mesurades disciplinàries contra els treballadors i treballadora, pel fet d’exercir el seu dret de vaga. Tampoc es pot substituir als “vaguistes” per part de l’Empresa.
 • Excepcionalment, la llei permet que les Empreses puguin establir serveis mínims de manteniment i seguretat per a evitar danys en el patrimoni de l’Empresa durant la jornada de vaga. En aquest cas, s’hauran de recordar aquests serveis mínims i designar aquells treballadors que hagin d’encarregar-se de la prestació d’aquests.
 • Quant a la Cotització a la Seguretat Social, si està afectada la totalitat de la jornada, se suspèn l’obligació de cotitzar, si la vaga afecta a part de la jornada (parcialment), únicament existeix l’obligació de cotitzar per la retribució percebuda en part proporcional al temps treballat.
 • Les companyies han d’estar preparades i adoptar les mesures que siguin raonables en el cas que existeixi la possibilitat de danys personals o materials en la companyia. En qualsevol cas, aquestes mesures dependran de les circumstàncies de cada Empresa.

Respecte als serveis mínims durant la jornada de vaga, avui 17 d’octubre, s’ha publicat en el DOGC l’Ordre TSF/187/2019, per a garantir els serveis mínims i essencials.