La majoria de propietaris viuen en comunitat de veïns, i sovint la convivència no és gens fàcil.

Viure en comunitat pot resultar complicat, encara que en realitat no te més secret de ser respectuosos els uns amb els altres i evitar realitzar activitats que puguin molestar als altres.

Aquests són els conflictes més freqüents que poden aparèixer en una comunitat de veïns:

  • Mal ús de les instal·lacions:

Totes les comunitats amb zones comuns com a piscines o parcs infantils tenen normes d’ús que solen regular també l’horari en què es poden utilitzar. És freqüent que alguns veïns obviïn aquestes normes i pretenguin usar la piscina o la pista de pàdel en hores no habilitades.

El Llibre 5è del Codi Civil de Catalunya i l’article 396 del Codi Civil recomanen que el propietari interessat a canviar aquestes normes l’expressi per escrit al president de la comunitat, perquè la proposta pugui plantejar-se en una junta i aprovar-se per majoria simple dels propietaris.

  • Morositat:

Per a poder mantenir la comunitat és necessari que tots els veïns contribueixin pagant mensualment la quota establerta. Però sempre hi ha algun veí que es nega, o no pot fer front a aquestes despeses.

El millor és evitar que es generin els impagaments, fent un treball previ i amistós, amb el recordatori de pagaments mitjançant crides, cartes i correus. Si aquesta via no dona resultat, llavors cal interposar una demanda judicial contra el propietari.

  • Sorolls i molèsties:

El soroll és un dels factors que més queixes genera en una comunitat de veïns. Aquests desacords se solen reproduir de manera habitual i encara que els municipis tenen normatives locals que regulen la contaminació acústica, el 20% de les queixes veïnals té el seu origen aquí.

El veí afectat podrà recórrer a l’autoritat policial si el soroll és d’una intensitat considerable i en hores inapropiades, perquè cessi aquesta pertorbació. Si el problema continua, l’única solució serà presentar una denúncia per part seva.

  • El pagament de les obres:

Un veí està obligat a pagar totes les obres de la comunitat?

A l’hora d’abordar obres imprescindibles, com el canvi de baixants o la millora en les instal·lacions, els propietaris estaran obligats a pagar-les segons la seva quota de participació, sempre que els acords s’adoptin per majoria simple dels propietaris.

En aquestes obres estan incloses les rampes, la instal·lació d’ascensors i d’altres dispositius mecànics o elèctrics que facilitin la mobilitat, per la qual cosa, si no s’aconsegueix l’acord favorable, els propietaris afectats poden sol·licitar a l’autoritat judicial que obligui a la comunitat: article 553-25.5 del Llibre 5è del Codi Civil de Catalunya.

Davant aquests conflictes, tant el president de la comunitat com l’administrador de finques, hauran d’intentar esgotar les vies de diàleg abans d’emprendre accions judicials que involucrin a la comunitat de propietaris.

A més, sempre és recomanable recórrer a un advocat, que podrà assessorar la comunitat respecte a les mesures legals a adoptar, per a posar fi a les controvèrsies sorgides.