L’Audiència Provincial de La Corunya ha declarat la nul·litat del nomenament d’un hereu que va tornar a casar-se.

En data 2 de febrer de 2021, la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de La Corunya ha dictat sentència declarant la nul·litat de la institució d’hereu que una testadora havia realitzat a favor del seu espòs per incomplir l’obligació que li va ser imposada: no contreure un segon matrimoni.

EL CAS

  • La germana de la testadora va interposar demanda perquè es declarés la ineficàcia del nomenament d’hereu efectuat a favor del seu cunyat, per incompliment de la condició imposada en el testament: la prohibició de contreure un segon matrimoni.
  • El Jutjat de Primera Instància Nº 1 d’Arzúa (La Corunya) va desestimar la demanda per considerar no provat que el demandat hagués mantingut una relació more uxorio (unió de fet) amb una tercera persona. No obstant això, l’Audiència Provincial de La Corunya ha declarat nul·la i sense efecte la institució d’hereu del demandat.

ELS ARGUMENTS DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL

  • Considera que de la prova practicada en el judici es desprèn l’existència d’una relació afectiva i d’aparença conjugal mantinguda durant molts anys, entre el demandat, espòs de la testadora, i una tercera persona, fins al punt de compartir domicili.
  • Aquesta aparença pública i l’actitud social de mantenir una comunitat de vida similar a la matrimonial, va ser també corroborada pels testimonis de la demandant, en la seva majoria veïns del poble, sense relació familiar amb les parts.
  • La realitat dels fets revela clarament la naturalesa marital de la relació i la situació de mútua convivència, per la qual cosa és raonable presumir que tots dos formaven una parella estable semblant al matrimoni.

A conseqüència de la declaració de nul·litat de la institució d’hereu, la Sala estableix que passen a ser hereus els dos germans de la morta i condemna al vidu a retornar els béns de l’herència, declarant nul·les totes les vendes efectuades, així com les inscripcions registrals corresponents.