A l’hora de comprar un habitatge de segona mà, cal prendre precaucions.

Esbrinar l’estat de tot l’edifici

Cal esbrinar l’estat general de l’edifici, perquè aquesta dada ens indicarà si la comunitat de propietaris – i per tant, el nou propietari- haurà de fer front a reformes a curt termini. Si l’edifici és molt antic, una simple inspecció per part del futur comprador moltes vegades no és suficient, sobretot si mai s’han executat reparacions de certa importància.

Per aquest motiu, comptar amb l’assessorament d’un arquitecte pot estalviar-nos molts disgustos.

Compte amb les derrames

Algunes persones busquen habitatge barat en edificis amb certa antiguitat i al poc temps es veuen sorpresos per una successió de derrames: per a la façana o per instal·lar un ascensor, per exemple.

Tret que les dues parts acordin alguna cosa diferent, juntament amb l’habitatge el comprador adquireix també les obligacions del venedor, per la qual cosa, encara que les derrames hagin estat decidides per la Junta de la comunitat abans de la compravenda, haurà de pagar-les el nou propietari. Es pot donar-se el cas, per exemple, que la Junta hagi acceptat el pressupost d’una constructora en una data anterior a la signatura del contracte de compravenda, però que estigui negociant un ajornament de pagament, un finançament de l’obra o una subvenció. Com en aquesta fase la quantia de les derrames encara no és legalment exigible, això no apareixerà en el Certificat de deutes amb la comunitat de propietaris, que s’ha de lliurar al futur comprador.

Solució: Demanar al venedor les actes de les últimes Juntes de la comunitat per esbrinar si existeixen obres en tràmit, tot això amb l’objectiu de quantificar la despesa i negociar el preu de la compra.

La importància de la ITE

El que pot treure de dubtes al comprador pel que fa a les condicions de l’immoble, és saber si recentment ha passat la Inspecció Tècnica d’edificis (ITE), un document en el qual es certifica que compleix unes condicions mínimes de seguretat i salubritat.

Si l’edifici no ha passat la ITE, és molt probable que cap banc concedeixi una hipoteca per a la compra, per la qual cosa poder consultar aquest document resulta fonamental.

Reclamar per vicis ocults

Si malgrat totes els esbrinaments, el nou propietari descobreix uns desperfectes després de la compra, podrà acudir a la llei. El Codi Civil https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763  estableix que el venedor està obligat a fer-se càrrec dels vicis ocults en l’habitatge com poden ser humitats o problemes d’aluminosis, sempre que aquests facin impossible viure en ella o si es considerés que, d’haver-los conegut, el comprador no hauria adquirit l’habitatge o hagués pagat menys per ella.

El termini per a reclamar per vicis ocults és de sis mesos des de la data de lliurament de l’habitatge.