La pèrdua del permís per conduir per treballador, quan la possessió del carnet de conduir resulta imprescindible per a la realització de la seva activitat laboral, pot donar lloc a l’acomiadament del treballador.

En aquest sentit, la inhabilitació per conduir comporta la concurrència de causa objectiva per extingir la relació laboral inter – parts, en aplicació de l’establert l’art. 52.a de l’Estatut dels Treballadors, entenent que suposa una ineptitud sobrevinguda del treballador per desenvolupar la seva activitat professional.

Per tant, el treballador, tindrà dret a una Indemnització de 20 dies de salari per any de servei prestat a l’Empresa, amb un límit màxim de 12 mensualitats.

Així ho ve a corroborar la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que en data 9 de maig de 2018 va dictar Sentència núm. 504/2018, per la qual resolia l’Acomiadament d’un Treballador, amb categoria de Cap de Vendes, el qual tenia assignat un cotxe d’empresa i, per a la renovació del mateix, l’Empresa li va sol·licitar que lliurés un formulari, el qual es realitzava de forma periòdica pels empleats que disposaven de cotxe d’empresa, per tal que acredités la vigència del seu permís de circulació.

El treballador, al qual havien retirat el carnet, en un primer intent d’ocultar aquesta dada a l’ocupadora, va renunciar al cotxe d’empresa, al·legant que utilitzaria el seu propi vehicle, al que l’Empresa es va negar, instant-lo a que lliurés el document sol·licitat.

El Cap de Vendes, posava tot tipus de traves, com adduir que, dins de les seves funcions comercials, no estava la de visitar clients, a fi que l’Empresa no tingués coneixement que no disposava del permís de conduir.

L’Empresa, d’una forma desencertada, tal com recull la fallada de la Sala social del TSJ de Madrid ara analitzat, va procedir a l’acomiadament disciplinari del treballador, al·legant desobediència a les ordres de l’Empresa, quan hauria d’haver optat per la via de l’Acomiadament per causes objectiva, per Ineptitud sobrevinguda, tenint en compte que el treballador no disposava del títol necessari per realitzar les seves funcions.

El TSJ de Madrid considera que, tot i ser totalment reprotxable al treballador que es negués reiteradament a aportar la còpia del seu carnet de conducció en vigor, aquesta no és una conducta greu que pugui fonamentar l’acomiadament disciplinari, declarant així la improcedència de l’Acomiadament operat per l’Empresa.

No hem de confondre aquest supòsit, en el qual el treballador perd el seu permís de conduir fora de la seva jornada de treball, amb el supòsit en què la pèrdua del permís de conduir es produeixi durant la jornada laboral, per motiu d’indisciplina o desobediència, o trasgresión de la bona fe contractual.

En aquest cas, l’actitud del treballador comporta un perjudici o un perill greu, en la realització del seu treball, podent valorar, en aquest supòsit l’acomiadament del treballador per motius disciplinaris, el qual podria considerar-se com a procedent, si està degudament justificat.