Durant els mesos de novembre i desembre s’obre el termini per acollir-se o renunciar a alguns dels règims especials d’IVA més rellevants. A continuació es fa un breu resum de cadascun d’ells:Règim Especial de Criteri de CaixaAquesta opció va entrar en vigor en l’exercici 2014 com una de les mesures dins de la Llei d’Emprenedors.En què consisteix? Com funciona?Aquest règim permet retardar la meritació de l’impost fins al moment del cobrament total o parcial dels imports percebuts pels clients, amb la data límit del 31 de desembre de l’any immediat posterior a aquell en què s’hagin efectuat. Igualment, el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades naixerà al moment del pagament total o parcial de les operacions realitzades amb els proveïdors, amb el mateix límit temporal del 31 de desembre de l’any immediat posterior a aquell en què s’hagin efectuat.Qui pot aplicar-ho?Aquest règim ho podran aplicar aquells subjectes passius de l’IVA el volum del qual d’operacions durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d’euros. Així mateix, quedaran exclosos del règim els subjectes passius  que hagin cobrat en efectiu d´un mateix destinatari durant l’any natural, una quantia superior a 100.000 euros.Com acollir-se al règim de Caixa?L’opció per acollir-se s´haurà d’exercitar en el moment de presentar la declaració de començament de l’activitat, o bé, durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual hagi de tenir efecte, entenent-se prorrogada per als anys següents fins que no es produeixi la renúncia al mateix o l’exclusió d’aquest règim.Nou sistema d’ingrés de l’IVA d’importació:Es tracta d’un règim voluntari que permet als operadors, sota certs requisits, ingressar les quotes de l’impost a la importació a la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració.Aquestes quantitats s´han de liquidar a la declaració-liquidació d’IVA, model 303 o 322, en el període en el qual es notifica el deute. Per aquest motiu es va incloure una casella nova (casella 77) en els dos models esmentats anteriorment.En definitiva, les entitats que s’acullin a aquest règim deixaran de liquidar l’IVA a la Duana, i ho faran en el model d’autoliquidació. Aquest ajornament produeix un efecte financer que en la majoria dels casos serà favorable a l’entitat.Quins requisits s’exigeixen?

  • Estar obligat a presentar declaracions periòdiques mensuals, ja sigui per estar inclòs en el registre de devolució mensual o perquè el volum d’operacions hagi excedit durant l’any natural anterior la quantia de 6.010.121,04 Euros (Grans empreses).
  • Estar donat d’alta a la declaració censal, model 036: Es realitzarà al novembre de l’any anterior que vagi a tenir efecte, en el supòsit d’empresa de nova creació, en el moment de donar-se d’alta.

Una vegada triada l’opció, és obligatòria per a totes les quotes meritades en la realització d’importacions de béns.Règim de devolució mensual d’IVA (REDEME):El règim especial de devolució mensual permet als contribuents sol·licitar la devolució de l’IVA en cada període mensual de liquidació. Per a això és necessari sol·licitar la inscripció en el Registre de devolució mensual d’IVA mitjançant la declaració censal – Model 036.Quines obligacions s’exigeixen als subjectes passius inscrits en el REDEME?

  • Liquidar l’IVA (Model 303) amb periodicitat mensual i presentar les autoliquidacions exclusivament per via telemática.
  • No realitzar activitats que tributin en el règim simplificat.
  • Presentar el Model 340, aquest és un model informatiu en el qual consten els llibres-registre de factures emeses i rebudes.
  • Romandre en aquest règim almenys durant l’any pel qual es va sol·licitar la inscripció.

Quan haig de sol·licitar la inscripció?La sol·licitud d’inscripció es presentarà en el mes de novembre de l’any anterior a aquell en què hagin de fer efecte. No obstant això, els subjectes passius que no hagin sol·licitat la inscripció en el termini anteriorment citat, podran igualment sol·licitar la seva inscripció durant el termini de presentació de les declaracions periòdiques / Trimestrals.A partir de l’Exercici 2017, les empreses acollides a aquest règim hauran d’aplicar obligatòriament el nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació adaptant els seus sistemes informàtics per poder enviar a temps real i per via telemàtica tota la informació de les seves factures.