Queda poc més d’un mes per poder prendre decisions que suposin una menor tributació en l’IRPF, a presentar el proper any 2016. Com en anys anteriors, a fi de planificar adequadament el tancament fiscal de la declaració de renda referida a l’exercici 2015, els informem sobre les alternatives existents per aconseguir un màxim estalvi fiscal.Al gener de 2015 va entrar en vigor la nova Llei d’IRPF, en el marc de la Reforma Fiscal empresa pel Govern. Per això, farem especial incidència en aquells aspectes que s’han vist modificats.Una adequada planificació fiscal li pot suposar un important estalvi d’impostos. És important analitzar sempre, per a cada cas concret, les alternatives possibles per a adoptar les solucions més rendibles. Per això, quedem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.Vegem seguidament una síntesi de les mateixes.Rendes del treball. Salaris i sousLes indemnitzacions per acomiadament estan exemptes amb el límit de 180.000 euros. És necessari per poder accedir a l’exempció que la improcedència sigui declarada en l’acte de conciliació davant el SMAC o en la corresponent resolució judicial. La part no exempta tindrà la reducció que s’explica a continuació.Les rendes amb un període de generació superior a dos anys o qualificades com notòriament irregulars, tindran una reducció del 30%. La reducció no s’aplicarà si en els 5 períodes impositius anteriors s’haguessin percebut rendiments amb període de generació superior a dos anys als quals s’hagués practicat la reducció, excepte els rendiments derivats de l’extinció d’una relació laboral.A partir de 2015, el lliurament gratuït d’accions als treballadors han deixat d’estar exempts, tret que l’empresa ofereixi accions a tota la plantilla per igual i en les mateixes condicions.Rendes derivades de la instrumentalització de plans d´estalvi a llarg termini (PALP)S’estableix l’exempció dels rendiments positius de capital mobiliari procedents d’assegurances de vida, dipòsits i contractes financers a través dels quals s’instrumentin els plans d’estalvi a llarg termini, sempre que el contribuent no disposi del capital en el termini de 5 anys i es realitzi una inversió anual màxima de 5.000 euros.Per materialitzar els Plans d’Estalvi a llarg termini s’han creat 2 nous productes, un assegurador i un altre bancari:

  • Assegurances Individuals de Vida a llarg termini (SIALP)
  • Compte Individual d’Estalvi a llarg termini (CIALP)

Actualment, la baixa retribució dels dipòsits, pels reduïts tipus, resta interès a aquest tipus de productes.Tributació dels guanys patrimonials per transmissió d´actius amb aplicació de coeficients d´abatimentCom ha estat objecte de comentari en anteriors blogs, els coeficients han estat eliminats en 2015. S’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi de 400.000 euros per contribuent. Això obligarà a tenir un control de les mateixes.Tributació del guany patrimonial generat per transmissió de béns immobles. Aplicació de coeficients de correcció monetàriaA més del que s´ha comentat en el punt anterior, cal tenir en compte que a partir del 1 de gener de 2015 s’elimina l’aplicació dels coeficients de correcció monetària (que vénen a corregir l’efecte de la inflació) per al càlcul del guany patrimonial generat per la transmissió de béns immobles.Tributació del guany patrimonial derivada de transmissió d´actius per contribuents majors de 65 anysLa normativa anterior contemplava l’exempció del guany patrimonial ocasionat per la transmissió de l’habitatge habitual per majors de 65 anys.Amb la normativa actual, a més de la esmentada exempció, s’estableix la possibilitat d’excloure de gravamen el guany patrimonial per la transmissió de qualsevol element patrimonial de contribuents majors de 65 anys, amb un límit de 240.000 euros i sempre que l’import obtingut per la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia al seu favor.La complexitat del càlcul requereix una anàlisi prèvia, per tal d’avaluar l’impacte.Guanys i pèrdues patrimonials obtingudes a llarg i curt terminiA partir de 2015 la totalitat dels guanys i pèrdues patrimonials passaran a integrar-se a la base imposable de l’estalvi, sense distinció entre les obtingudes a llarg i a curt termini com ocorria amb l’anterior normativa.Revisió de les pèrdues patrimonials i rendiments del capital pendent de compensacióL’anterior normativa no permetia la compensació entre rendiments negatius/positius del capital mobiliari (principalment inversions en renda fixa, dipòsits estructurats, operacions d´assegurança) en relació amb guanys/pèrdues de patrimoni (immobles, fons d’inversió, renda variable i derivats). Ara bé, la normativa introduïda per la Reforma Fiscal sí preveu la compensació parcial entre els components esmentats a partir de 2015, si bé amb un calendari transitori (10% del saldo de tots dos components en 2015, 15% en 2016 i 20% en 2017). A partir de 2018, el percentatge serà del 25%. Això suposa una millora de la situació anterior. Exemple: podem compensar en 2015 en un 10% les pèrdues ocasionades per venda d’accions amb rendiments de comptes corrents.Deducció per lloguer d´habitatge habitualA partir del 1 de gener de 2015 ha quedat suprimida la deducció però es regula un règim transitori que permetrà seguir practicant la deducció a aquells contribuents que amb anterioritat al 1 de gener de 2015 hagin celebrat un contracte d’arrendament. Caldrà que el contribuent hagi tingut dret a la deducció en un període impositiu meritat amb anterioritat a aquesta data.Aportacions a plans de pensionsLa quantia màxima prevista per a les aportacions que donen dret a reduir la base imposable serà la menor de:

  1. 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  2. 8.000 euros per a tots els contribuents, sense distinció d’edat.

Deducció per inversió en habitatge habitualCom ja ha estat objecte de comentari, amb efectes des del 1 de gener de 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual.No obstant això, es va establir un règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual, en virtut del qual es podrà seguir practicant la deducció els següents contribuents:

  1. Els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a 1 de gener de 2013.
  2. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres estiguin acabades abans del 1 de gener de 2017.
  3. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans del 1 de gener de 2017.

En tot cas, per poder aplicar el règim transitori de deducció s’exigeix que els contribuents hagin aplicat la deducció per aquest habitatge en 2012 o en anys anteriors, llevat que no l’hagin pogut aplicar encara perquè l’import invertit en la mateixa no hagi superat l’import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d’habitatges anteriors.Deducció per donatiusLa Reforma Fiscal ha pretès fomentar el mecenatge incrementant percentatges de deducció, especialment per a les donacions de menor import o recurrents:

Quantia 2014 2015 2016
Menys de 150 euros 25% 50% 75%
Resta Mateixa entitat durant almenys 3 anys 32,5% 35%
Resta 27,5% 30%