Des del passat 1 de juliol, els Autònoms hauran de triar entre la bonificació de les quotes de seguretat social, o la percepció de la prestació per Cessament d’Activitat de Treballadors Autònoms (CATA).

Fins al 30 de juny del present, els treballadors i treballadores Autònomes, que complien els requisits establerts, percebien la prestació CATA i estaven exempts del pagament de les cotitzacions al règim d’Autònoms.

Amb la publicació del Reial Decret – Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, se suprimeix aquesta doble ajuda, havent d’optar, en funció del compliment dels requisits, per una d’aquestes ajudes, en tant que ambdues són incompatibles a partir del 1 de juliol de 2020.

A partir d’aquesta data, per a poder accedir a la prestació CATA, el treballador – a Autònom ha de complir els següents requisits:

  • Venir percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat corresponent a 30 de juny de 2020.
  • Estar d’alta en el Règim Especial d’Autònoms el 1 de juliol de 2020 i mantenir-se d’alta en el mateix durant el cobrament de la prestació.
  • Estar cotitzant per la cobertura de la prestació ordinària per cessament d’activitat, almenys, des del 1 de juliol de 2019 (1 any).
  • No haver complert l’edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que l’autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
  • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb la seguretat social, sent que, en cas de no complir aquest requisit, es donarà un termini de 30 dies per a regularitzar el descobert.
  • En cas de tenir treballadors al seu càrrec, s’hauran d’acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de seguretat social.

A més dels requisits anteriorment ressenyat, s’haurà d’acreditar una reducció en la facturació del tercer trimestre de l’any 2020 (de juliol a setembre de 2020) de, almenys, el 75% en comparació amb el tercer trimestre de 2019.

De la mateixa manera, haurà d’acreditar no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020, uns rendiments nets superiors a 5.818,75.-€, sent que, en el cas de cessar del règim especial d’Autònoms durant aquest període, es tindrà en compte la part proporcional al temps transcorregut, no podent excedir aquests rendiments nets, en cap cas, de 1.939,58.-€ mensuals.

La durada màxima d’aquesta prestació per a Autònoms serà, excepte nova modificació, fins al 30 de setembre de 2020, sent el reconeixement de la prestació amb efectes de 1 de juliol, sempre que la mateixa es presenti abans del dia 15 de juliol. A partir d’aquesta data, els efectes seran a partir de l’endemà a la presentació de la corresponent sol·licitud, podent regularitzar-se a partir del 31 de gener de 2021.

L’import de la prestació serà el 70% de la base reguladora, la qual s’obtindrà de la mitjana de les bases de cotització d’Autònoms dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud, sent l’import màxim a abonar, el 175% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM), en cas de no tenir fills, e 200% si té un fill o filla o el 225% si té més de 1 fill o filla.

Per a les bases reguladores reduïdes i menors a la base mínima, en els casos que així s’estimi, l’import mínim garantit serà del 80% del IPREM, sense fills a càrrec, excepte per a aquells Autònoms que hagin optat per una base inferior a la mínima de cotització d’aquest règim, i en aquest cas, no s’aplicarà el mínim garantit.

Com hem avançat a l’inici, durant el temps que el treballador – a Autònom, estigui percebent la prestació, estarà obligat a abonar les cotitzacions corresponents a la Seguretat Social.

En el cas que el Autònom consideri que, després de sol·licitar la prestació, no complirà amb el requisit de reducció de facturació, podrà renunciar a la prestació, abans del 31 d’agost del present, fent efecte aquesta renúncia a partir del 1 de setembre, podent retornar la prestació percebuda.

Els Autònoms que no compleixin els requisits establerts per a la percepció de la prestació per Cessament d’activitat de Treballadors Autònoms i que estigués percebent aquesta prestació fins al 30 de juny del present, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional, segons els percentatges que a continuació es detallen:

  • 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
  • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
  • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.