Es limiten els pagaments en metàl·lic a 1.000€.

El 11 de juliol va entrar en vigor la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. En el nostre blog del dia 21 de juliol del 2021, es van comentar de forma resumida les modificacions més rellevants d’aquesta llei, i en aquesta ocasió, hem volgut fer èmfasi en les novetats que comporta la nova legislació referents a la reducció de l’import dels pagaments en metàl·lic.

Un dels objectius principals de la nova llei, és perseguir l’economia submergida i intentar minimitzar el frau fiscal.

A causa d’això s’ha vist modificada la xifra límit de pagament en efectiu en les operacions en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat de professional o empresari.

Aquestes han disminuït de 2.500€ a 1.000€.

El límit baixa de 15.000€ fins a 10.000€ si el client és una persona física particular el domicili fiscal de la qual no sigui Espanya.

La citada llei suposa una modificació de l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre.

Es detallen a continuació les singularitats i preguntes freqüents que sorgeixen arran d’aquesta reforma:

 • Els nous límits resulten aplicables a partir del 11 de juliol de 2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment d’aquesta limitació.
 • A l’efecte de determinar si se superen els límits esmentats, se sumen els imports dels pagaments en què s’hagi pogut fraccionar la venda.
 • Aquesta mesura, no afecta ingressos realitzats en entitats de crèdit ni a les operacions de canvi de moneda en efectiu en els establiments d’intercanvi de monedes.
 • Pot ser sancionat tant el cobrador com el pagador, independentment de si són empresaris o particulars. La base del càlcul de la sanció serà la xifra pagada en efectiu i la multa serà del 25%.
 • La infracció i la sanció tenen un termini de prescripció de cinc anys.
 • Si una de les parts intervinents delata l’operació prohibida, queda alliberat de responsabilitat si denúncia en un termini màxim de tres mesos l’incompliment de la limitació, l’operació realitzada, el seu import i la identitat de l’altra part davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). La denúncia que pogués presentar amb posterioritat l’altra parteix intervinent s’entendrà per no formulada ni tampoc li servirà a cap dels intervinents la presentació simultània de la denúncia.
 • Quant al procediment sancionador, una vegada notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari pel presumpte responsable en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució implicarà la terminació del procediment amb les següents conseqüències:
  • Reducció de la sanció del 50%. Aquesta reducció es perdrà si es recorre en la via contenciós-administrativa, exigint-se l’import restant de la sanció sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
  • Terminació del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es realitzi el pagament.
  • Renúncia a formular al·legacions que, en el seu cas, s’entendran com no presentades.
  • Esgotament de la via administrativa, sense perjudici de la possibilitat del recurs en via contenciós-administrativa, computant-se el termini d’aquest recurs des de la data del pagament.